Pressmeddelanden

Kungsleden förhandlar om försäljning

Pressmeddelande 2006-11-29

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring avseende en försäljning av kommersiella fastigheter i Sverige för omkring 2 miljarder kronor.

Affären är villkorad av att köparen kan arrangera finansiering. Skulle försäljningen slutligen genomföras, bedöms den generera en reavinst på cirka 300 miljoner kronor och ett utdelningsgrundande resultat* på cirka 400 miljoner kronor.

Den potentiella köparen kommer nu att genomföra en så kallad due diligence. Förutsatt att finansiering erhålls och att due diligence löper planenligt, beräknas ett bindande avtal tecknas i månadsskiftet januari-februari 2007 och frånträde ske under andra kvartalet 2007.

* Med utdelningsgrundande resultat menas resultatet efter skatt exkluderat orealiserade värdeförändringar (ej kassaflödespåverkande) och uppskjuten skatt. Realiserade värdeförändringar ingår i det utdelningsgrundande resultatet. Resultatmåttet motsvaras av kassaflödet från rörelsen före förändringar av rörelsekapital i kassaflödesanalysen.