Pressmeddelanden

Kungsledens tredje kvartal: Lönsam tillväxt

• Resultat efter finansnetto uppgick till 628 (304) Mkr och periodens resultat uppgick till 1 020 (346) Mkr, motsvarande 26,90 (9,10) kr per aktie. • Hyresintäkterna ökade till 1 258 (1 061) Mkr och driftsnetto ökade med 19 procent till 911 (763) Mkr. • Under delårsperioden har 25 fastigheter avyttrats för 1 186 Mkr med ett resultat på 206 Mkr och ett kassaflöde på 248 Mkr samt 215 fastigheter förvärvats för 6 090 Mkr. • Företrädesemission om 1 001 Mkr beslutad. • Efter delårsperiodens utgång förvärvades ett fastighetsbestånd för 5,5 miljarder kronor. • Prognosen för verksamhetsåret om ett utdelningsgrundande resultat på 800 Mkr kvarstår.

”Sedan halvårsrapporten den 16 augusti har Kungsleden beslutat om en nyemission och genom förra veckans förvärv om 5,5 miljarder kronor har vi redan satt nyemissionslikviden i arbete. Förvärvet ökar vårt driftsnetto med 25 procent eller 357 Mkr till 1 755 Mkr och visar tydligt att det fortfarande finns goda affärer att göra. Köpet ger även utökade möjligheter till nya affärer, både i det förvärvade och i vårt befintliga bestånd. Vi ser också fortsatt goda förutsättningar att förvärva fastigheter med hyresgäster inom den offentliga sektorn, främst äldreboende, vård- och utbildningsfastigheter”, säger Jens Engwall i en kommentar.