Pressmeddelanden

Kungsledens nyemission övertecknad

• 7 506 957 aktier, motsvarande 99,0 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter • Inklusive de aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter övertecknades nyemissionen med 38 procent • Emissionslikviden uppgår till 1 001 Mkr före emissionskostnader

Sammanräkningen i Kungsledens nyemission visar att 7 506 957 aktier, motsvarande 99,0 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Inklusive de aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter övertecknades nyemissionen med 38 procent. Emissionslikviden uppgår till 1 001 Mkr före emissionskostnader.

De 76 491 aktier som ej tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande 1,0 procent av det totala antalet erbjudna aktier, kommer i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet att tilldelas dem som tecknat sig för aktier utan företrädesrätt.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Kungsleden med 7 583 448 aktier och aktiekapitalet med 9 479 310 kr. Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Kungsleden till 45 500 688 aktier och aktiekapitalet till 56 875 860 kr. Sista dag för handel med BTA beräknas bli den 7 november 2005. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel vid Stockholmsbörsens O-lista från och med torsdagen den 17 november 2005.

”Det är roligt att emissionen blev övertecknad och ännu roligare att vi redan satt det nya kapitalet i arbete genom det större förvärv som vi genomförde den 10 oktober. Framöver ser vi fortsatta möjligheter till goda affärer – både i form av försäljningar i det nya och i befintligt bestånd samt fortsatta köp, gärna av fastigheter med hyresgäster inom vård, skola och omsorg” säger Jens Engwall, VD för Kungsleden.

Enskilda Securities är finansiell rådgivare till Kungsleden AB i samband med företrädesrättsemissionen. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare.

Stockholm den 26 oktober 2005

Kungsleden AB (publ)


För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Regulatorisk