Pressmeddelanden

Kungsledens första kvartal: Resultat efter finansnetto 129 Mkr

• Resultat efter finansnetto uppgick till 129 (83) Mkr och periodens resultat uppgick till 114 (142) Mkr, motsvarande 6,00 (7,50) kr per aktie. • Hyresintäkter och driftsnetto ökade med 4 respektive 4 procent till 382 (369) Mkr respektive 264 (253) Mkr. • Under delårsperioden har sex fastigheter avyttrats för 155 Mkr med ett resultat på 20 Mkr och ett kassaflöde på 30 Mkr samt 70 fastigheter förvärvats för 2 357 Mkr. • Prognosen för verksamhetsåret 2005 om ett utdelningsgrundande resultat på 600 Mkr kvarstår.

”Resultatet av vår handel med fastigheter förbättrades avsevärt, trots att vi endast sålde sex fastigheter för sammanlagt 155 miljoner kronor. Samtidigt förvärvade vi hela 70 fastigheter för 2,4 miljarder och lade därmed grunden till det nya affärsområdet vårdfastigheter. Dessa fastigheter passar väl in vår affärsidé att äga och förvalta fastigheter med hög och stabil avkastning”, säger Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release and the financial statement are available in English at www.kungsleden.se

Regulatorisk