Pressmeddelanden

Kungsledens bokslutskommuniké: Ökad vinst

• Resultat före skatt uppgick till 571 (485) Mkr och resultatet efter skatt uppgick till 928 (745) Mkr, motsvarande 49,00 (39,30) kr per aktie. • Utdelning föreslås till 15,00 (13,00) kr per aktie. Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman en split 2:1. • Hyresintäkter och driftsöverskott ökade med 10 (7) respektive 10 (4) procent till 1 508 (1 376) Mkr respektive 934 (850) Mkr. • Prognos för verksamhetsåret 2005 om ett utdelningsgrundande* resultat på 600 (595) Mkr.

”Efter ett transaktionsintensivt 2004 kan Kungsleden rapportera en vinstökning om 25 procent per aktie. Medan driftsöverskottet förbättrades har vi stärkt vår intjäningskapacitet ytterligare genom en omfattande fastighetshandel. Avkastningen är fortsatt hög, närmare 30 procent på eget kapital”, säger Jens Engwall i en kommentar.

* Med utdelningsgrundande resultat menas resultat efter skatt exkluderat orealiserade värdeförändringar och uppskjuten skatt. Realiserade värdeförändringar ingår dock.

Med anledning av att Kungsleden presenterar sitt bokslut på Financial Hearings träff den 17 februari 2005 kommer det samma dag efter kl 15.00 att finnas en länk där man kan ta del av presentationen http://media.fronto.com/streaming/kungsleden/050217/

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release and the financial statement are available in English at www.kungsleden.se