Pressmeddelanden

Extra bolagsstämma i Kungsleden för beslut om företrädesrättsemission

Kungsleden kallar till en extra bolagsstämma den 20 september 2005 med anledning av att styrelsen, som tidigare meddelats, har beslutat att genomföra en emission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna. Nyemissionen syftar till att skapa den finansiella styrka som krävs för att kunna tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter framöver. • Nyemission om högst 1 001 Mkr med företrädesrätt för Kungsledens aktieägare • Aktieägare äger rätt att teckna en ny aktie för varje femtal gamla aktier • Emissionskurs om 132 kronor per aktie • Teckningstid 28 september – 18 oktober 2005 • Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 23 september 2005 • Emissionen villkorad av beslut vid extra bolagsstämma den 20 september 2005

Kungsledens verksamhet karaktäriseras av hög transaktionsintensitet – sedan början av 1999 har Kungsleden förvärvat 577 fastigheter för 19,4 miljarder kronor och under samma period avyttrat 628 fastigheter för 8,3 miljarder kronor.

I samband med bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2004 offentliggjorde Kungsleden ambitionen att under 2005 förvärva fastigheter för 4–6 miljarder kronor och avyttra fastigheter för 1–2 miljarder kronor. Kungsleden har varit framgångsrikt när det gäller fastighetshandeln och har fram till den 16 augusti förvärvat 211 fastigheter för 5,5 miljarder kronor och avyttrat fastigheter för 1,0 miljarder kronor.

Kungsledens uppfattning är att de goda förutsättningarna att hitta attraktiva förvärvs¬möjligheter som karakteriserat fastighetsmarknaden det första halvåret 2005 kommer att bestå den närmaste tiden till följd av det gynnsamma ränteläget samt det stora utbudet av intressanta förvärvsobjekt på den svenska fastighetsmarknaden. I syfte att skapa den finansiella styrka som krävs för att kunna tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter framöver har styrelsen för Kungsleden beslutat att genomföra den ovan beskrivna nyemissionen, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma.


Anmälan och information
Fullständig kallelse till extra bolagsstämman bifogas. Anmälan kan göras på Kungsledens webbplats, www.kungsleden.se, eller enligt anvisningar i kallelsen. Ytterligare information om nyemissionen inklusive bakgrund och motiv, återfinns i ett pressmeddelande från den 16 augusti 2005.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 6550
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 6565

Regulatorisk