Pressmeddelanden

Kungsledens bokslutskommuniké; Ökar vinsten

Kungsledens bokslutskommuniké; Ökar vinsten · Resultatet före skatt uppgick till 485 (452) Mkr och resultatet efter skatt uppgick till 745 (322) Mkr, motsvarande 39,30 (17,00) kr per aktie. · Utdelningen föreslås till 13,00 (12,00) kr per aktie, en ökning med 8 %. · Hyresintäkter och driftsöverskott ökade med 7 (24) respektive 4 (28) % till 1 376 (1 291) Mkr respektive 850 (818) Mkr. · Prognos för verksamhetsåret 2004 om ett resultat före skatt på 500 Mkr. Ännu ett år med ökad vinst för Kungsleden. Vid utgången av 2003 uppgick fastighetsportföljen till drygt 12,3 Mdr och resultatet före skatt till 485 Mkr vilket är 10 Mkr över senast lämnad prognos. Under året avyttrades 77 fastigheter för drygt 1,3 Mdr med ett resultat om 151 Mkr samtidigt som 70 fastigheter förvärvades för drygt 2,9 Mdr. Förvärven har skett till en beräknad direktavkastning om 7,8 % och försäljningar har gjorts till en mot försäljningsvärdet beräknad direktavkastning på 5,8 %. Årets skatt har påverkats av förvärvet av förlustbolag samt av ändrad bedömning av temporära skillnader i andelar i dotterbolag. "2003 visade sig vara väldigt likt 2002 ur vår synvinkel. De affärer vi genomfört under året har gett ytterligare styrka och stabilitet till vår intjäning och vi ser positivt på möjligheten att fortsätta leverera goda resultat och kassaflöden även under 2004" säger Jens Engwall, VD i Kungsleden. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, VVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 This press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 423 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 12,3 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 110 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/17/20040217BIT00500/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/17/20040217BIT00500/wkr0002.pdf Hela rapporten