Pressmeddelanden

Bolagsstämma i Kungsleden

Kungsleden AB (publ) avhöll under torsdagen sin ordinarie bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 12,00 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 15 april 2003 och utdelningen beräknas utsändas av VPC den 22 april 2003.

I sitt anförande vid stämman redogjorde verkställande direktören Jens Engwall för verksamhetsåret 2002 och de nu rådande marknadsförutsättningarna.

Marknaden för köp och försäljningar har varit god under inledningen av år 2003 med ett antal intressanta affärer. Jens Engwall kommenterade även den genomförda affären av äldreboende fastigheter vilken utvecklat sig väl och påpekade att han såg ett antal intressanta affärsmöjligheter inom området under resterande del av 2003.

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002. Till styrelseledamöter omvaldes Jens Engwall, Mats Israelsson, Bengt Kjell och Jonas Nyrén samt nyvaldes Anna Weiner Jiffer och Per-Anders Ovin. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Bengt Kjell till styrelsens ordförande.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release is available in English at www.kungsleden.se