Pressmeddelanden

Kungsleden AB (publ) halvårsrapport

Kungsleden AB (publ) halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2001 * Resultatet före skatt för perioden uppgick till 191 (169) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 10,1 (9,1) kr. * Driftsöverskottet ökade med 52 procent till 305 (200) Mkr. * Rörelseresultatet ökade med 67 procent till 321 (193) Mkr. * Under perioden har 49 fastigheter avyttrats för 447 Mkr med ett resultat på 30 (5) Mkr och 44 fastigheter förvärvats för 1.937 Mkr. Fastighetsbeståndet har under perioden ökat med drygt 20 procent. * Uppjusterad prognos om ett resultat efter betald skatt från 300 till 330 Mkr, motsvarande 17,4 kr per aktie. Kungsledens affärsidé, vision och verksamhet Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med en långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsledens vision är att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Verksamhetens två huvudinriktningar är förvaltning och handel med fastigheter. Bolaget ser fastighetens avkastning som det mest centrala måttet, viktigare än både fastighetskategori och geografiskt läge. Kungsleden är ett transaktionsintensivt företag vars fastighetsinnehav ofta förändras genom köp och försäljningar. Resultat Kungsleden redovisar ett resultat före skatt om 191 (169) Mkr för perioden januari - juni 2001. Föregående års resultat innehöll resultat av engångskaraktär från avyttringar av ränteswappar om 75 Mkr. Vinst per aktie före skatt uppgick till 10,1 (9,1) kr. Driftsöverskottet för perioden januari - juni 2001 uppgick till 305 (200) Mkr varav andra kvartalet 161 (100) Mkr. Den ökning av driftsöverskottet som skedde under första kvartalet har fortsatt under det andra kvartalet. Detta främst beroende på den tillväxt och strukturförändring som skett i Kungsledens fastighetsbestånd under det senaste året. Reavinster vid försäljning av fastigheter uppgick till 30 (5) Mkr varav andra kvartalet 28 (4) Mkr, där den största vinsten kommer från en försäljning av en byggrätt i Kungens kurva, Huddinge. Kassaflödet under perioden uppgick till 140 (137) Mkr motsvarande 7,4 (7,4) kr per aktie. Finansnetto och skuldsättning Finansnettot uppgick till -130 (-23) Mkr. Räntebidragen uppgick till 0 Mkr. Räntetäckningsgraden uppgick till 2,5 (8,2). Föregående år innehöll finansnettot reavinster om 75 Mkr från avyttrade ränteswappar. Likvid för fastigheter från JM med tillträde den 8 mars har erlagts den 30 juni 2001. Nyförvärvade fastigheter från JM den 7 juni 2001 kommer att betalas den 7 december 2001. Kungsledens räntebärande skulder uppgick den 30 juni till 5.240 (3.755) Mkr, varav utgivit obligationslån uppgår totalt till 500 Mkr. Medelräntan i låneportföljen uppgick till 6,01 (5,66) procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden var 2,7 (3,2) år. Kungsleden äger inga fastigheter i utlandet och har inga lån i utländsk valuta. Räntebindningstid, inklusive obligationslån per 30 juni 2001 Lån, Mkr Snittränta, % Rörlig ränta 3.370 5,49 2003 120 8,47 2005 150 9,78 2006 350 6,06 2008 250 6,05 2009 100 6,12 2010 800 7,07 2011 100 6,26 Totalt 5.240 6,01 Skatt Periodens betalda skatt uppgick till 0 Mkr. Uppskjuten skatt uppgick till 53 Mkr, vilket är en konsekvens av redovisningsrådets nya rekommendation för redovisning av inkomstskatter. Se ytterligare information under rubriken "Redovisningsprinciper". Fastighetsskatten uppgick till 21 (15) Mkr och ingår i driftsöverskottet. Köp och försäljningar Under perioden har 44 fastigheter med en yta om 262 tkvm förvärvats för en total köpeskilling om 1.937 Mkr. Förvärven har skett till en beräknad direktavkastning proforma om 7,6 procent. Följande större förvärv har genomförts: · Förvärv från JM av två fastighetsportföljer med tillträde den 8 mars 2001 respektive 7 juni 2001. Total köpeskilling uppgick till 1.523 Mkr. I huvudsak rör det sig om kontors- fastigheter i Storstockholm. · Förvärv av tre kontors- och bostadsfastigheter i centrala Helsingborg från Skanska. Köpeskillingen uppgick till 180 Mkr och tillträde ägde rum den 16 maj 2001. · Förvärv av två kontorsfastigheter i Göteborg från SKF. Köpeskillingen uppgick till 106 Mkr och fastigheterna består av 29 tkvm, i huvudsak kontorslokaler. Under samma period har 49 fastigheter med en yta om 71 tkvm avyttrats för totalt 447 Mkr med ett resultat om 30 Mkr. Beräknat på försäljningspriset har sålda fastigheter avyttrats till en direkt avkastning proforma om 5,7 procent. Fastighetsförsäljningarna har skett dels som ett led i omstruktureringsarbetet, vilket förklarar försäljningen av totalt 47 fastigheter i 24 kommuner för en total köpeskilling om 229 Mkr, och dels på grund av låg avkastningsnivå, vilket förklarar försäljningen av två centralt belägna fastigheter i Helsingborg för 218 Mkr. Fastighetsbeståndet Fastighetsbeståndet per den 30 juni 2001 omfattar 455 fastigheter med en yta om 1.724 tkvm och ett bokfört värde om 8.068 Mkr. Fastigheterna är belägna i 138 kommuner. Av fastigheternas värde återfinns 90 procent i 50 kommuner. De tre storstadsregionerna Storstockholm, Storgöteborg och Öresundsregionen svarar för 56 procent av fastigheternas värde. Kungsledens inriktning mot handel och omstruktureringar innebär att fastighetsbeståndet är klassificerat som omsättningstillgång. Som en följd härav belastas resultatet inte med planmässiga avskrivningar, utan fastigheterna värderas individuellt med utgångspunkt från det förväntade försäljningspriset i enlighet med lägsta värdets princip. Värdereglering sker vid varje årsskifte. Intjäningskapacitet Kungsleden fokuserar på att skapa stabil och hög avkastning. Det innebär att bolagets fastighetsbestånd kontinuerligt förändras genom köp och försäljningar. För att åskådliggöra beståndets intjäningskapacitet redovisades i årsredovisningen 2000 en proformaredovisning. En redovis ning i enlighet med samma principer för det bokförda beståndet per 30 juni 2001 lämnas nedan. Från årsskiftet har genomförda köp och försäljningar resulterat i oförändrad direktavkastning om 8,3 procent. Fastighetsbeståndet i sammandrag 2001-06-30 Syd Väst Öst Mellan Norr Totalt Antal, st 137 127 95 77 19 455 Uthyrningsbar yta, 476,9 468,2 509,7 225,8 43,9 1.724,5 tkvm Bokfört värde, Mkr 1.885,7 2.107,2 2.920,2 937,0 218,1 8.068,2 Hyresvärde, Mkr 271,8 316,0 409,7 148,6 36,4 1.182,5 Hyresintäkter, Mkr 251,4 287,5 366,8 128,9 35,2 1.069,8 Driftsöverskott, 154,3 191,5 238,6 62,1 19,7 666,2 Mkr Ekonomisk 93,3 92,1 90,2 89,1 96,7 91,4 uthyrningsgrad, % Direktavkastning, % 8,2 9,1 8,2 6,6 9,0 8,3 Lager/ Kontor Butik industr Bostad Hotell Mark Totalt i Antal, st 223 42 93 34 7 56 455 Uthyrningsbar 871,8 143,6 616,7 67,3 25,1 - 1.724,5 yta, tkvm Bokfört värde, 5.538,1 767,4 1.373,4 277,4 89,2 22,7 8.068,2 Mkr Hyresvärde, Mkr 766,5 119,2 229,1 51,8 15,9 - 1.182,5 Hyresintäkter, 700,0 107,9 204,1 44,7 13,1 - 1.069,8 Mkr Driftsöverskott 446,0 62,4 129,7 20,7 8,3 -0,9 666,2 , Mkr Ekonomisk 91,7 92,4 90,9 88,7 89,5 - 91,4 uthyrningsgrad, % Direktavkastnin 8,1 8,1 9,4 7,5 9,3 - 8,3 g, % Finansiell struktur Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 2.060 (1.957) Mkr eller 108,7 (105,4) kr per aktie motsvarande en soliditet på 24,1 (29,6) procent. Av det totala egna kapitalet uppgår aktiekapitalet till 47 Mkr. Aktiekapitalet är fördelat på 18.958.620 aktier med ett nominellt belopp om 2,5 kr per aktie. Investeringar Investeringar i befintliga fastigheter uppgår till 51 (32) Mkr. Personal Medelantalet anställda uppgick under perioden till 79 (78) personer. Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick för perioden till 0 (- 10) Mkr. Likvida medel uppgick per 30 juni 2001 till 0 (1) Mkr. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen, med följande undantag: Redovisningen har från och med 2001 anpassats till Redovisningsrådets rekommendation om uppskjuten skatt (RR 9). Berörda jämförelsetal i resultat- och balansräkning har justerats enligt detta. Redovisningsrådets rekommendation för redovisning av uppskjuten skatt har påverkat Kungsleden enligt följande. Rekommendationen innebär att Kungsleden initialt redovisar nettot av den temporära skillnaden i fastigheterna och de ackumulerade underskotten värderat till nominell skattesats 28 procent. Detta netto var positivt och har värderats till 277,1 Mkr. Beloppet har redovisats genom att en uppskjuten skattefordran bokats upp mot en ökning av balanserat fritt eget kapital i koncernen. Under delårsperioden redovisar Kungsleden ett resultat som belastats med uppskjuten skatt på 53 Mkr. Detta belopp redovisas som en reduktion av den uppskjutna skattefordran. Utsikter Bolagets starka utveckling under första halvåret har föranlett styrelsen att revidera prognosen från ett resultat efter betald skatt om 300 till 330 Mkr, motsvarande 17,4 kr per aktie. Kungsleden kommer under resterande del av året vara fortsatt aktiv på transaktionssidan för att förbättra strukturen på bolagets bestånd och ytterligare stärka bolagets intjäningsförmåga. Stockholm den 16 augusti 2001 Jens Engwall Verkställande direktör Kungsleden AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/16/20010816BIT00880/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/16/20010816BIT00880/bit0002.pdf Hela rapporten