Pressmeddelande18 februari 2000

Kungsleden AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 1999

Kungsleden AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 1999 · Resultat efter skatt uppgår till 285 (152) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 15,35 kr (9,80) och en avkastning på eget kapital om 21 % (16,5). · Förslag till utdelning om 8,00 kronor per aktie. · Förslag om återköp av upp till 10 % av bolagets aktier. · Prognos för verksamhetsåret 2000 om ett resultat efter skatt om 230 Mkr. Kungsledens affärsidé, vision och verksamhet Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med en långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsledens vision är att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Verksamhetens två huvudinriktningar är förvaltning och handel med fastigheter. Bolaget ser fastighetens avkastning som det mest centrala måttet, viktigare än både fastighetskategori och geografiskt läge. Kungsleden är ett transaktionsintensivt företag vars fastighetsinnehav ofta förändras genom köp och försäljningar. Resultat Kungsleden redovisar ett resultat efter skatt om 285 (152) Mkr för 1999, vilket ger ett resultat per aktie om 15,35 kr (9,80). Efter full utspädning av teckningsoptioner blir resultatet 15,03 kronor. Resultatet kan jämföras med den prognos om 240 Mkr som utfärdades i samband med ägarspridningen och nyemissionen i april 1999 och som successivt under året reviderats till 270 Mkr. Driftsöverskottet uppgår till 403 (226) Mkr. Förbättringen jämfört med samma period föregående år förklaras dels av att Kungsledens fastig hetsbestånd ökat kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år och dels av effektivisering i förvaltningen. En ytterligare analys av driftöverskottet presenteras nedan under rubriken Intjäningskapacitet där även en proformaredovisning lämnas. Överskottsgraden, definierad som driftsöverskott i relation till hyresintäkter uppgick för perioden till 56,2 (49,3) procent. Under 1999 avyttrades 135 fastigheter för totalt 1.021 Mkr. Dessa försäljningar gav ett resultat om 127 Mkr. Under året förvärvade Kungsleden 66 fastigheter till ett sammanlagt värde av 1.767 Mkr. Direktavkastningen ökade under året med 0,4 procentenheter till 8,3 procent, vilket kan jämföras med målet att nå en direktavkastning om lägst 8,5 procent. Kungsledens inriktning mot handel och omstruktureringar innebär att fastighetsbeståndet är klassificerat som omsättningstillgång. Som en följd härav belastas resultatet inte med planenliga avskrivningar, utan fastigheterna värderas individuellt med utgångspunkt från det förväntade försäljningspriset i enlighet med lägsta värdets princip. Värdereglering sker vid varje årsskifte. Årets värderegleringar uppgår till -38 Mkr (- 22). Finansnettot uppgår till -175 Mkr (-103 ) varav räntebidrag 6 Mkr (5). Räntetäckningsgraden uppgick till 2,7 ggr (2,4). Under 1999 har finansnettot belastats med en kostnad om 14 Mkr avseende ränta på det konvertibla förlagslån som FöreningsSparbanken tidigare var innehavare av. I enlighet med lånevillkoren har ränta utgått med ett belopp motsvarande den utdelning som skulle ha erlagts om konvertering hade skett. Lånet har under mars månad i sin helhet konverterats. Vidare har finansnettot påverkats positivt av att fastigheter förvärvade från JM tillträddes den 1 maj men betalning erlades först den 2 augusti 1999. Skattebelastning för verksamhetsåret 1999 uppgår till 7 Mkr, eller drygt 2 procent. Periodens skatt är hänförlig till bolag som förvärvats i samband med förvärven från JM. Kungsledens låga skattebelastning förklaras av underskottsavdrag. För taxeringsåret 1999 uppgår under skottsavdragen till 1.030 Mkr. Fastighetsskatten uppgick till 32 (21) Mkr och ingår i driftöverskottet. Kassaflödet, definierat som årets resultat med tillägg för avskrivningar och värderegleringar av fastigheter men med avdrag för investeringar exklusive förvärv, för 1999 uppgår till 275 Mkr motsvarande 14,80 kr per aktie. Finansiering Kungsledens räntebärande skulder uppgick den 31 december 1999 till 3.519 Mkr (3.371). Medelräntan i låneportföljen uppgick till 5,37 % (5,2). Den genomsnittliga räntebindningstiden var 4,3 (5,5) år. Ränteförfallostrukturen har uppnåtts genom att lån med korta räntebind ningstider förlängts via ränteswapavtal. Marknadsvärdet för utestående swappar har genom årets ränteuppgång förbättrats så att dessa vid årsskiftet understeg nominellt värde med 149 Mkr motsvarande 8 kr/aktie. Kungsleden äger inga fastigheter i utlandet och har inga lån i utländsk valuta. Räntebindningstid per 31 december 1999 Lån Mkr Snittränta % Rörlig ränta 1.569 4,34 2006 650 5,94 2007 650 6,00 2008 650 6,05 Totalt 3.519 5,37 Köp och försäljningar Under 1999 har 66 fastigheter med en yta om 330 tkvm förvärvats för en total köpeskilling om 1.767 Mkr. Förvärven har skett till en beräknad direktavkastning proforma om 8,0 %. Under året har 135 fastigheter med en yta om 193 tkvm avyttrats för totalt 1.021 Mkr med ett resultat om 127 Mkr. Beräknat på försäljningspriset har sålda fastigheter avyttrats till en direktavkastning proforma om 5,0 %. Samtliga beräkningar av direktavkastning proforma har skett i enlighet med de förutsättningar som anges i noteringsprospektet. Följande större affärer har genomförts: · Förvärv av 43 fastigheter i främst södra Sverige från JM Byggnads och Fastighetsförvaltning AB om totalt 220 tkvm, främst kontors- och industrilokaler. Köpeskillingen var 1.240 Mkr. Avkastningen proforma uppgår till 8,5 % före fastighetsadministration. Tillträde skedde den 1 maj och betalning erlades den 2 augusti. · Försäljning av fem fastigheter i Linköping och Norrköping för 330 Mkr. Avyttringen gjordes till en direktavkastning om 5,9 % före fastighetsadministration proforma 1998. Fastigheterna frånträddes den 30 juni. · Försäljning av två fastigheter i Helsingborg för 170 Mkr. Avyttringen skedde till en direktavkastning om 4,8 % före fastighetsadministration proforma 1998. · Förvärv av SKF:s huvudkontor i Göteborg för 153 Mkr motsvarande en direktavkastning om 9,2 % före fastighetsadministration. Fastighetsbeståndet Fastighetsbeståndet per den 31 december 1999 omfattar 546 fastigheter med en yta om 1.266 tkvm med ett bokfört värde om 5.229 Mkr. Fastigheterna är belägna i 161 kommuner vilket är 11 färre än per 30 september 1999 och 27 färre än vad som redovisades i prospektet inför börsintroduktionen. I samband med diskussioner med nuvarande och potentiella kreditgivare har Kungsleden genomfört en extern bedömning av fastighetsportföljens värde med värdetidpunkt 1 oktober 1999. Av beståndet har ca 60 % av värdet värderats med besiktning och ca 40 % utan besiktning, en så kallad desktop-värdering. De fastigheter som värderats med besiktning utgör ett representativt urval av Kungsledens fastigheter avseende geografi, fastighetskategori och ursprung. Kungsledens fastighetsbestånd per 991231 hade ett externt bedömt värde om 5 785 Mkr och ett internt bedömt värde om 5 797 Mkr. Det externt bedömda värdet översteg det bokförda värdet med 556 Mkr motsvarande 30,0 kr/aktie och det internt bedömda värdet översteg det bokförda värdet med 5+68 Mkr motsvarande 30,60 kr/aktie. Intjäningskapacitet Kungsledens inriktning mot handel och omstruktureringar innebär att beståndet kontinuerligt förändras över tiden. För att åskådliggöra beståndets intjäningskapacitet redovisades i noteringsprospektet en proformaredovisning. En proformaredovisning 1999 för det bokförda be ståndet per 31 december lämnas nedan. Proformaredovisningen baseras på följande förutsättningar: · De fastigheter som har avyttrats under 1999 ingår inte i proformaredovisningen. · För de fastigheter som förvärvats under 1999 har resultatet justerats som om de hade ägts av Kungsleden hela 1999. Redovisade intäkter och kostnader för 1999 avseende tiden innan Kungsleden blev ägare till fastigheterna bygger till största delen på uppgifter från tidigare ägare. Fastighetsbeståndet i sammandrag proforma (1999-12-31): Totalt inklusive mark Syd Väst Öst Mellan Norr Totalt Antal st 149 170 80 98 49 546 Uthyrningsbar yta, tkvm 366,8 364,4 271,7 207,2 55,9 1 266,0 Bokfört värde, Mkr 1 743,3 1 284,3 1 082,5 806,0 312,8 5 228,9 Hyresvärde, Mkr 245,4 216,1 185,2 127,5 48,7 822,9 Hyresintäkter, Mkr 230,9 192,8 159,2 110,8 45,7 739,4 Driftöverskott, Mkr 139,0 122,0 90,3 55,8 26,4 433,5 Ekonomisk 94,7 91,3 88,1 88,2 94,6 91,3 uthyrningsgrad, % Direktavkastning, % 8,0 9,5 8,3 6,9 8,4 8,3 Kontor Butik Lager/ Bostad Hotell Övrigt Totalt Industri Antal st 235 43 96 74 8 90 546 Uthyrningsbar yta, 540,7 125,5 462,7 97,7 26,7 12,7 1 266,0 tkvm Bokfört värde, Mkr 3 043,4 632,9 1 002,9 397,6 90,6 61,5 5 228,9 Hyresvärde, Mkr 447,5 96,4 179,8 74,3 16,0 8,9 822,9 Hyresintäkter, Mkr 413,4 88,2 156,9 64,8 14,0 2,1 739,4 Driftöverskott, Mkr 245,3 48,9 102,2 27,3 10,7 -0,9 433,5 Ekonomisk 93,1 93,9 89,1 89,3 92,7 n/a 91,3 uthyrningsgrad, % Direktavkastning, % 8,1 7,7 10,2 6,9 11,8 n/a 8,3 Kapitalstruktur Kungsleden genomförde en split 2:1 i mars. FöreningsSparbanken konverterade samtidigt de konvertibla förlagslån de var innehavare av. I april genomfördes en nyemission av 3 miljoner aktier som tillförde bolaget 181 Mkr efter emissionskostnader. Sammantaget uppgår antal aktier i Kungsleden efter ovan nämnda transaktioner till 18.558.620. Ledande befattningshavare innehar sedan 1997 teckningsoptioner i bolaget, vilka har en löptid till december 2000. Totalt kan antalet aktier öka med 400.000 genom utnyttjande av dessa teckningsoptioner. Teckningskursen är 75 kronor per aktie. Eget kapital vid årets utgång uppgick till 1.706 (1.011) Mkr eller 91,90 (77,80) kr per aktie. Soliditeten uppgick till 31,2 (26,4) procent. I samband med årsbokslutet har Kungsleden ändrat redovisningsprincip avseende inkomstskatter. Detta har gjorts främst som en första anpassning till Redovisningsrådets rekommendation om redovisning av inkomstskatter vilken börjar gälla från och med 2000. Kungsleden har betydande underskottsavdrag vilka ställda mot övriga skatteförhållanden medför att Kungsleden totalt sett har en latent skattefordran. Mot den bakgrunden och med hänsyn till att Kungsleden från 2000 måste värdera denna fordran tas ej latent skatteskuld enligt tidigare princip upp. Principförändringen innebär dels att föregående års bundna eget kapital ökat med 1 Mkr och avsättningar minskat med 1 Mkr dels att årets bundna eget kapital ökat med ytterligare 92 Mkr som enligt tidigare princip skulle redovisats som avsättningar för latent skatt. Principförändringen medför att avkastningen på eget kapital minskat med 0,7 %, eget kapital per aktie ökat med 4,96 kronor samt att soliditet ökat med 1,6 %. Ägarstruktur Kungsleden noterades på O-listan vid OM Stockholmsbörsen den 14 april 1999 efter en emission och ägarspridning. Försäljningspriset fastställdes till 66 kronor per aktie genom ett anbudsförfarande. Antalet aktieägare per den 31 december 1999 uppgick till 3.196 vilket är 1.285 fler än vid halvårsskiftet 1999. Sista betalkurs för Kungsleden-aktien vid utgången av 1999 uppgick till 77 kronor, vilket ger ett totalt börsvärde om 1.429 Mkr. Sedan noteringen den 14 april 1999 fram till årsskiftet har aktien stigit med 16,7 %. Under samma period har Carnegies Real Estate Index stigit med 14,1 % och Affärsvärldens Generalindex med 51,3 %. Andelen institutionellt ägande uppgår till cirka 48 procent och den andel av Kungsleden som ägs av internationella placerare beräknas uppgå till 9 procent. Ägartabell, tio största ägarna per 1999-12-31: Aktieägare Antal % av röster och kapital SPP 3 689 880 19,9 Femte AP- 2 800 000 15,1 fonden Utländska 1 656 800 8,9 ägare MGA 1 000 000 5,4 Holding Crafoordsk 452 000 2,4 a stiftelsen Ledning 449 000 2,4 och styrelse Fallhornet 440 000 2,4 Floréna 348 000 1,9 Expo Fastighete r Svenska 320 000 1,7 Röda Korset Agria 260 000 1,4 Försäkring Summa 10 11 415 680 61,5 ägare Övriga 7 142 940 38,5 aktieägare (3.175 st) 18 558 620 100,0 Investeringar Investeringar i befintliga fastigheter samt förvärv av fastigheter uppgår till 1.818 Mkr. Personal Medelantalet anställda uppgick under året till 77 personer. Moderbolaget Omsättningen uppgick till 0 Mkr (0) med ett resultat före bokslutsdispositioner om 342 Mkr (97). Återbäring från SPP SPP har meddelat att Kungsledens andel av företagsanknutna medel uppgår till cirka 8 Mkr. Då det ej är fastställt på vilket sätt återbäringen från SPP kan komma koncernen tillgodo, är dessa belopp ej upptagna i resultat- och balansräkningarna. År 2000-problematiken Inträdet i det nya årtusendet avlöpte utan några störningar i koncernens driftsystem. Förslag till utdelning och återköp Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman en utdelning om 8,00 kronor per aktie. Vidare kommer styrelsen att föreslå bolagsstämman ett program för återköp av upp till 10 % av bolagets aktier. Utsikter Utsikterna för verksamhetsåret 2000 är goda med såväl möjligheter för förbättringar av driftsöverskottet som med hög aktivitetsnivå på marknaden när det gäller fastighetstransaktioner. Såväl interna som externa värderingar pekar på ett övervärde i vårt fastighetsbestånd jämfört med bokfört värde om drygt 550 Mkr. Styrelsen och ledningen har ambitionen att realisera minst 50 Mkr av dessa övervärden per år genom försäljningar. Sammantaget gör styrelsen bedömningen att resultatet uppgår till 230 Mkr för år 2000 vilket med koncernens gällande utdelningspolicy möjliggör i princip oförändrad utdelningsnivå. Detta sammanfaller väl med styrelsens ambition att Kungsleden skall erbjuda aktieägarna en stabil och hög utdelning. Årsredovisning för 1999 kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor från och med mitten av mars månad och kommer att distribueras till aktieägarna via post under andra halvan av mars månad. Bolagsstämma kommer att hållas den 11 april kl.14.00 på Van der Nootska Palatset, S:t Paulsgatan 21, Stockholm. Avstämningsdag för utdelning är beräknad till den 14 april. Stockholm den 18 februari 2000 Jens Engwall Verkställande direktör Kungsleden AB (publ) Kommande rapporttillfällen och bolagsstämma · Årsredovisning för verksamhetsåret 1999 lämnas i mars 2000 · Ordinarie bolagsstämma 11 april · Delårsrapport januari - mars 2000 27 april · Delårsrapport januari - juni 2000 8 augusti · Delårsrapport januari - september 2000 24 oktober · För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall , VD Kungsleden, tel 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD ekonomi- och finansdirektör, tel 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 Bokslutskommuniké 1999 RESULTATRÄKNING Belopp i Mkr 1999 1998 Hyresintäkter 717,5 458,2 Drift- och underhållskostnader -237,7 -176,0 Fastighetsskatt -31,7 -20,6 Tomträttsavgäld -5,7 -4,6 Fastighetsadministration -38,9 -30,7 Driftsöverskott fastighetsförvaltning 403,5 226,3 Försäljningsintäkter fastigheter 1 021,2 428,2 Försäljningsadministration inklusive omkostnader -19,0 -11,0 Bokfört värde -874,9 -349,6 Resultat fastighetshandel 127,3 67,6 Bruttoresultat 530,8 293,9 Centrala administrationskostnader -26,0 -21,5 Jämförelsestörande poster 4,8 Värdereglering fastigheter -38,5 -26,3 Rörelseresultat 466,3 250,9 Räntebidrag 5,6 4,5 Finansiella kostnader (netto) -180,1 -107,6 Resultat efter finansnetto 291,8 147,8 Skatt -7,0 4,3 Periodens resultat 284,8 152,1 Bokslutskommuniké 1999 BALANSRÄKNING Belopp i Mkr 1999-12-31 1998-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar 46,5 58,3 Omsättningsfastigheter 5 228,9 4 324,4 Övriga omsättningstillgångar 116,5 160,8 Likvida medel 70,2 48,7 Summa tillgångar 5 462,1 4 592,2 Skulder och eget kapital Eget kapital Bundet eget kapital 1) 1 195,2 722,9 Fritt eget kapital 510,5 289,8 1 705,7 1 012,7 Avsättningar 1) 3,6 16,6 Räntebärande skulder 3 518,9 3 371,2 Ej räntebärande skulder 233,9 191,7 Summa skulder och eget kapital 5 462,1 4 592,2 1) Från och med årsskiftet 1999 redovisar Kungsleden ingen latent skatteskuld då bolaget har stora underskottsavdrag. Latent skatt om 92,6 Mkr har tillförts det bundna egna kapitalet vid årsskiftet. Siffrorna för 1998 är omräknade enligt samma princip. Bokslutskommuniké 1999 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i Mkr 1999-01-01 1999-01-01 -1999-12-31 -1998-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 291,8 147,8 Justeringar för poster som inte ingår i 28,1 -11,2 kassaflödet m.m. 319,9 136,6 Betald skatt -7,0 -0,8 Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 312,9 135,8 Förändring av rörelsekapital 86,4 85,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 399,3 220,9 Investeringsverksamheten Investeringar, fastigheter netto -851,6 -2 668,4 Investeringar, övrigt netto -4,7 -2,5 Förändring av finansiella tillgångar 13,8 -15,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten -842,5 - 2 686,4 Finansieringsverksamheten Nyemission 181,0 290,0 Upptagna lån 347,7 2 124,1 Utbetald utdelning -64,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 467,7 2 414,1 Årets kassaflöde 21,5 -51,4 Likvida medel vid årets början 48,7 100,1 Likvida medel vid årets slut 70,2 48,7 Bokslutskommuniké 1999 NYCKELTAL 1999-12-31 1998-12-31 Fastigheternas bokförda värde Mkr 5 228,9 4 324,0 Eget kapital Mkr 1) 1 705,7 1 012,7 Eget kapital Mkr inklusive konvertibel 1) - 1 212,7 Eget kapital inklusive teckningsoptioner 1) 1 735,7 1 042,7 Eget kapital inklusive teckningsoptioner och - 1 242,7 konvertibel 1) Soliditet % 1) 31,2 22,1 Soliditet % inklusive konvertibel 1) - 26,4 Skuldsättningsgrad ggr 2,1 2,6 Räntetäckningsgrad ggr 2,7 2,4 Fastigheternas belåningsgrad % 67,3 73,3 Antal aktier 18 558 620 12 800 000 Antal aktier inklusive konvertibel - 15 558 620 Antal aktier inklusive teckningsoptioner 18 958 620 13 200 000 Antal aktier inklusive teckningsoptioner och - 15 958 620 konvertibel Resultat per aktie 15,3 11,9 Resultat per aktie inklusive konvertibel - 9,8 Resultat per aktie efter full konvertering av 15,0 11,5 teckningsoptioner Resultat per aktie efter full konvertering av - 9,5 konvertibel och teckningsoptioner Eget kapital per aktie 1) 91,9 79,1 Eget kapital per aktie inklusive konvertibel 1) - 77,9 Eget kapital efter full konvertering av 91,6 77,8 teckningsoptioner 1) Eget kapital per aktie efter full konvertering av - 77,8 konvertibel och teckningsoptioner 1) 1) Från och med årsskiftet 1999 redovisar Kungsleden ingen latent skatteskuld då bolaget har stora underskottsavdrag. Latent skatt om 92,6 Mkr har tillförts det bundna egna kapitalet vid årsskiftet. Siffrorna för 1998 är omräknade enligt samma princip. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/07/09/20010709BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/07/09/20010709BIT00080/bit0001.pdf

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig