Pressmeddelanden

Kungsleden håller högt tempo - redovisar vinst om 182 Mkr

Pressmeddelande 1999-08-10 Kungsleden håller högt tempo - redovisar vinst om 182 Mkr Fastighetsbolaget Kungsleden redovisar ett resultat för årets sex första månader om 182 (32) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 9,80 kr. Verksamheten och resultatet har utvecklats enligt plan. ¤ Resultat efter skatt: 182 (32) Mkr ¤ Ny prognos: Resultat efter skatt 260 Mkr ¤ Reavinster vid försäljning av fastigheter uppgår till 105 Mkr. Kungsleden AB (publ) redovisar ett resultat efter skatt om 182 (32) Mkr för perioden januari - juni 1999. Driftöverskottet uppgår till 185 (60) Mkr och reavinster vid försäljning av fastigheter uppgår till 105 Mkr. Vinst per aktie uppgår till 9,80 kr. Reviderad prognos för resultatet efter skatt för verksamhetsåret 1999 uppgår till 260 Mkr. Under årets första halvår förvärvade Kungsleden 65 fastigheter för en total köpeskilling om 1.601 Mkr. Förvärven under första halvåret har skett till en beräknad direktavkastning proforma om 8,0 procent. Under samma period har 68 fastigheter avyttrats för totalt 783 Mkr med ett resultat om 105 Mkr. Beräknat på försäljningspriset har sålda fastigheter avyttrats till en direktavkastning proforma om 5,1 procent efter fastighetsadministration. Direktavkastningen proforma har sedan noteringstillfället genom köp och försäljningar ökat från 8,0 till 8,2 för Kungsledens samlade bestånd. Kungsledens fastighetsbestånd omfattade per den 30 juni 612 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde om 5.297 Mkr. "Våren har präglats av arbetet med att förbereda bolaget för notering på O- listan vid Stockholms Fondbörs. Trots detta har vår verksamhet och vårt resultat för första halvåret utvecklats som planerat. Vår ambition är att fortsätta hålla ett högt tempo", säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD, tel 08 - 503 052 04, mobil 070 - 690 65 50 Johan Risberg, vVD, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 503 052 06, mobil 070 - 690 65 65 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 612 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 5,3 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 177 kommuner men kommer på sikt att koncentreras till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholms Fondbörs sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/10/19990810BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/08/10/19990810BIT00540/bit0002.pdf