Kungsleden redovisar sina fastigheter och lån/räntederivat till så kallat verkligt värde i resultaträkningen. Det medför att resultatet och den finansiella ställningen påverkas av förändrade värderingar.

Fastigheternas värde

Beskrivning

Fastigheternas värde, förutsatt en fungerande kreditmarknad och transaktionsmarknad, fastställs av utbud och efterfrågan där priset främst är beroende av fastigheternas förväntade driftsöverskott och köparens avkastningskrav. En ökad efterfrågan, lägre avkastningskrav och positiv real utveckling av driftsöverskott medför ett ökat marknadsvärde, medan en vikande efterfrågan, högre avkastningskrav och negativ real tillväxt medför minskat marknadsvärde. 

Hantering

Kungsledens redovisade marknadsvärde bygger på en för varje fastighet genomförd internvärdering där man gör en individuell bedömning av till vilket värde denna anses kunna säljas. 

Den sammantagna risken begränsas av en aktiv riskspridning av kontrakts­längd, lokaltyp, geografi, hyresgäster och kontraktsstorlek. 

Räntebärande skulder

Beskrivning

Värdet på de räntebaserade skulderna påverkas av marknadsräntan och den marginal som kreditgivarna kräver därutöver. En fungerande kreditmarknad är en förutsättning för att värdera räntebärande skulder.

Hantering

För information om hanteringen av räntebärande skulder hänvisas till beskrivningen av ränterisker under finansiella risker.

Utförlig information

För utförlig information om våra risker och möjligheter hänvisas till vår senaste årsredovisning.