Castellum AB genomför budet på Kungsleden AB.

För mer information se Castellums webbplats.

Dokument för obligationsinnehavare

 

Information till minoritetsägarna

 • Castellum AB har påkallat inlösen av samtliga återstående aktier i Kungsleden och Kungsledens aktier har avnoterats från Nasdaq Stockholm per den 3 december 2021. Bolagsverket har förordnat advokaten Stefan Sandén till god man för att bevaka frånvarande minoritetsaktieägares rätt i samband med inlösen av aktierna. Minoritetsaktieägare i Kungsleden som inte önskar delta i processen kommer att företrädas av den gode mannen och behöver inte vidta någon åtgärd för att erhålla betalt för sina aktier. En skiljenämnd har tillsatts.

  Begäran om handlingar eller upplysningar gällande tvångsinlösensförfarandet bör ställas till gode mannen som företräder minoritetsaktieägare, advokaten Stefan Sandén, +46 70 671 13 31, e-post stefan.sanden@soasanden.se. För andra frågor, vänligen kontakta chefsjuristen Malin Löveborg, e-post malin.loveborg@castellum.se.

 • Med anledning av Castellums ansökan om tvångsinlösen har Kungsleden den 23 november 2021 publicerat en kungörelse om tvångsinlösen i DN, SvD samt Post- och Inrikes Tidningar. Samma dag har brev med information om kungörelsen skickats per post till de minoritetsägare som ägde aktier i Kungsleden per den 15 november 2021.
 • Kungörelse om tvångsinlösen 23 november 2021 (pdf)

 

Historik

 • Till följd av att Castellum AB (publ) kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Kungsleden AB (publ) har styrelsen för Kungsleden ansökt om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Ansökan om avnotering har godkänts av Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Kungsleden AB (publ):s aktier på Nasdaq Stockholm är den 3 december 2021.
 • Per den 19 november 2021 kontrollerar Castellum cirka 96,5 procent av totalt antal utestående aktier och röster i Kungsleden. Castellum har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Kungsleden.
 • Kungsleden AB har kallat till extra bolagsstämma fredagen den 10 december 2021. Den extra bolagsstämman är sammankallad på begäran från aktieägaren Castellum AB (publ), som representerar cirka 91,9 procent av antalet utestående aktier och röster i Kungsleden per dagen för kallelsens offentliggörande.
 • Den 10 november 2021 meddelade Castellum AB att bolaget genomför budet på Kungsleden vilket innebär att Kungsleden från och med måndag den 15 november är ett börsnoterat dotterbolag till Castellum. 
 • I slutet av oktober skickade Castellum ut ett brev till alla Kungsledens aktieägare med anledning av uppköpserbjudandet. För mer information och eventuella frågor med anledning av budet hänvisas till Castellums webbplats samt kontaktpersonen Josefin Wikman, IR-koordinator på Castellum, +46 73 942 09 16 eller josefine.wikman@castellum.se. Aktieägare med förvaltarregistrerade innehav kan även kontakta sin förvaltare för mer instruktioner.
 • Den 2 augusti 2021 lämnande Castellum ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Kungsleden att förvärva samtliga utestående aktier i Kungsleden. Acceptperioden för erbjudandet beräknas påbörjas den 30 september 2021 och avslutas den 29 oktober 2021. För information om erbjudandet, se Castellums webbplats: https://www.castellum.se/investor-relations/budet-pa-Kungsleden/disclaimer
 • Styrelsen för Kungsleden rekommenderade den 2 augusti 2021 enhälligt Kungsledens aktieägare att acceptera Castellums erbjudande. För att läsa styrelsens rekommendation, se här: https://www.kungsleden.se/media/pressmeddelanden/2021/uttalande-fran-styrelsen-for-kungsleden-med-anledning-av-castellums-offentliga-uppkopserbjudande/

 

Castellums webbplats