Kungsledens tredje kvartal: Fortsatt starkt driftnetto

Pressmeddelande den 25 oktober 2006

• Resultat före skatt uppgick till 1 898 (1 057) Mkr och periodens resultat uppgick till 1 918 (1 028) Mkr, motsvarande 14,10 (8,50) kr per aktie. •...

• Resultat före skatt uppgick till 1 898 (1 057) Mkr och periodens resultat uppgick till 1 918 (1 028) Mkr, motsvarande 14,10 (8,50) kr per aktie.

• Hyresintäkter och driftsnetto ökade med 43 respektive 28 procent till 1 801 (1 258) Mkr respektive 1 163 (911) Mkr.

• Under delårsperioden har 204 fastigheter avyttrats för 5 448 Mkr med ett resultat på 303 Mkr och ett kassaflöde på 965 Mkr samt 77 fastigheter förvärvats för 2 510 Mkr.

• Utdelningsgrundande resultat för perioden uppgick till 1 366 Mkr. Prognosen för verksamhetsåret 2006 om ett utdelningsgrundande resultat på 2 900 Mkr kvarstår.

”Fastighetsmarknaden är fortsatt stark. Fastighetspriserna har gått upp hittills i år, vilket påverkat Kungsledens fastighetsinnehav positivt. Värdeförändringen i befintligt bestånd uppgår hittills till drygt 900 miljoner kronor. Därtill har fastighetshandeln givit ett netto om drygt 300 miljoner kronor, vilket ger en total värdeförändring om cirka 5 procent utifrån fastighetsvärdet vid årsskiftet. Kungsledens strategi för riskjusterad avkastning har inneburit att fastigheter sålts med en direktavkastning på 5,7 procent utifrån försäljningspriset, medan förvärvade fastigheter köpts till 8,0 procents direktavkastning”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en komment

För ytterligare information, kontakta: Thomas Erséus, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65