Kungsledens första kvartal: Stark tillväxt och ökat driftsnetto

Pressmeddelande den 25 april 2006

• Resultat före skatt uppgick till 435 (137) Mkr och periodens resultat uppgick till 365 (119) Mkr, motsvarande 8,00 (3,10) kr per aktie. • Hyresintäkter och...

• Resultat före skatt uppgick till 435 (137) Mkr och periodens resultat uppgick till 365 (119) Mkr, motsvarande 8,00 (3,10) kr per aktie.

• Hyresintäkter och driftsnetto ökade med 65 respektive 33 procent till 630 (382) Mkr respektive 350 (263) Mkr.

• Under delårsperioden har 114 fastigheter avyttrats för 2 839 Mkr med ett resultat på 112 Mkr och ett kassaflöde på 363 Mkr samt 4 fastigheter förvärvats för 139 Mkr.

• Utdelningsgrundande resultat för perioden uppgick till 478 Mkr. Prognosen för verksamhetsåret 2006 om ett utdelningsgrundande resultat på 1 500 Mkr kvarstår.

”Kungsleden hade en stark inledning på året då resultatet trefaldigades. Första kvartalets fastighetshandel påverkade intjäningskapaciteten positivt samtidigt som den riskjusterade avkastningen förbättrades. Genom årsstämmans beslut om aktiesplit 1:3 hoppas vi kunna bidra till att Kungsledens aktie utgör ett fortsatt intressant placeringsalternativ”, säger VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65