Styrelsen är sammansatt för att aktivt och effektivt kunna stödja ledningen i utvecklingen av bolaget. Styrelsen ska följa och kontrollera verksamheten.

I ett börsnoterat företag som Kungsleden är kompetens och erfarenhet från bland annat fastighetsbranschen, finansiering, affärsutveckling och kapitalmarknadsfrågor viktiga.

Enligt Kungsledens bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter. Styrelsens ledamöter och suppleanter utses årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vid 2017 års årsstämma omvaldes Charlotte Axelsson, Joachim Gahm, Liselotte Hjorth, Göran Larsson, Kia Orback Pettersson och Charlotta Wikström, samt valdes Ingalill Berglund. Vidare omvaldes Göran Larsson till styrelsens ordförande.

Oberoende

Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. En av ledamöterna är inte oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav

Uppgifter om aktieinnehav avser innehav per den 13 april 2017 (efter genomförd nyemission) och inkluderar närstående fysiska och juridiska personers innehav.

 

Styrelse