Revisorn ska enligt aktiebolagslagen granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VDs förvaltning.

Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Förutom kontakter med revisionsutskottet redovisar revisorn till styrelsen såväl revisionsplan för året som synpunkter på bokslut.

Revisor

Revisor utses av årsstämman varje år. Vid årsstämman 2017 valdes Ernst & Young AB till revisionsbolag för tiden till och med årsstämman 2018. Den auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig är huvudansvarig revisor.

Ersättning

Under 2016 uppgick revisionsarvodet i koncernen till 3 Mkr.