I samband med bokslutskommunikén 2015 presenterade Kungsleden en ny affärsplan och nya finansiella mål som sträcker sig till 2020.

Soliditeten

Ska över tid vara minst 35% och inte understiga 30%
Belåningsgraden Riktvärde 50 %. Temporära fluktuationer kring riktvärdet 50% på någon eller några procentenheter är tillåtna.
Räntetäckningsgraden Ska vara mer än 2,5 gånger

Avkastning på eget kapital

Kungsleden ska över tid uppnå en högre avkastning på eget kapital än jämförbara börsnoterade fastighetsbolag.

Förvaltningsresultat

Kungsleden ska öka förvaltningsresultatet både genom att växa fastighetsportföljen och genom att öka driftnettot i befintligt bestånd.