Kungsleden AB:s årsstämma avseende räkenskapsåret 2016 beslutade om en utdelning på 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 2 maj 2017.

Utdelningspolicy

Kungsleden presenterade i samband med bokslutskommunikén för 2015 en ny affärsplan samt nya finansiella mål för bolaget. Vad avser utdelningen i Kungsleden ska denna öka i takt med förvaltningsresultatets utveckling.

Betald utdelning per aktie

Betald utdelning per aktie och år.