Kommande projekt

För Kungsledens förmåga att skapa attraktiva och hållbara platser som inspirerar människor är det centralt att vi kontinuerligt och långsiktigt arbetar med att förädla och utveckla befintliga och nya fastigheter. Vår värdeutveckling utgår från ett helhetsperspektiv på mänskliga behov.

För framtiden är Kungsleden inriktat på stark tillväxt, bland annat genom att realisera potentialen i våra byggrätter och vår pipeline av kommersiella projekt som i dagsläget uppskattas till 13 Mdkr. Det krävs en långsiktig bearbetning och planering av framtida projektinvesteringar för att kunna genomföra beslutat investeringsprogram. Vi arbetar med projektutveckling både inom det befintliga beståndet och genom nya markanvisningar. I och med att detaljplaneprocesser ofta tar lång tid är vi inriktade på att göra fastighetens ändamål flexibelt för att kunna möta framtida efterfrågan.

Störst andel byggrätter har vi i Kopparlunden och Finnslätten i Västerås. Vi har under 2020 tagit ytterligare ett steg i vår långsiktiga plan att utveckla Kungsledens kluster i Västberga söder om Stockholm. Ett avtal har tecknats med Stockholms stad om en ny markanvisning för 14 000 kvm kontor och hotell intill en fastighet som vi äger i området, vilket kommer möjliggöra en total utveckling om 22 500 kvm.

Det välkomnande kontorsprojektet a:place (Borgarfjord 5) på totalt 10 000 kvm i Kista ligger i startgroparna. Uthyrningsarbete och projektering pågår med målet att starta genomförandet 2021. I Västerås har vi gjort ett strategiskt förvärv av Mimer 6 som ligger granne med B26 mitt i vårt kluster Västerås City. Fastigheten består av ett parkeringshus med drygt 600 platser samt en byggrätt om 29 000 kvm kontor och 12 000 kvm för parkeringshus.