Kungsledens fastighetsbestånd utgörs av kommersiella lokaler i förvaltningsområdena Stockholm, Göteborg/Malmö, och Mälardalen inom kategorierna kontor, industri/lager och handel.

Sedan vi skiftade strategi 2013 har vi arbetat med att renodla och optimera vår fastighetsportfölj till våra utvalda tillväxtområden och i de kategorier vi valt att fokusera på. Till exempel har vi minskat vår närvaro från drygt 140 kommuner till att idag finnas i ett 30-tal kommuner. Dessutom har den övergripande kvaliteten i portföljen höjts avsevärt vilket bland annat speglas i värdeökningen.

Idag har en stor del av renodlingsarbetet uppnåtts och fokus ligger nu på att expandera fastighetsportföljen utifrån vår nya strategi där våra kluster fyller en viktig funktion. Genom att samla våra fastigheter i kluster uppnår vi ett effektivare förvaltningsarbete och kan presentera ett bättre kunderbjudande. Idag ligger 66 procent av vårt bestånd i något av våra elva kluster. Läs mer om klusterstrategin och Kungsledens kluster här

Vårt bestånd

Per den 30 juni 2018 ägde vi 209 förvaltningsfastigheter (fastigheter exklusive projektfastigheter) till ett bokfört värde om 31 553 Mkr.

Kungsleden hade vid årets utgång 2017 ett 30-tal fastigheter under utveckling, varav 18 fastigheter är klassificerade som projektfastigheter. Sju projekt är per den 31 december i genomförandeskede. Under delårsperioden investerade Kungsleden 544 Mkr i projekt- och förvaltningsfastigheter.

Fastighetsportföljens utveckling

Under första kvartalet 2017 avyttrades 17 fastigheter till ett värde av totalt 434 Mkr. I samband med frånträden innebär detta att Kungsleden lämnar kommunerna Kumla, Filipstad, Kungsör, Sandviken, Arboga, Piteå och Sigtuna. Fastigheter till ett värde av 690 Mkr frånträddes under kvartalet och kontorsfastigheten Emporia Office i Hyllie med ett värde av 458 Mkr tillträddes den 31 mars. I beståndet av förvaltningsfastigheter gjordes investeringar om 114 Mkr och noterades värdeförändringar om 259 Mkr. I projektfastigheter investerades 48 Mkr och ökade värdena med 106 Mkr.