Om Kungsleden

Våra fastigheter

Kungsledens fastighetsbestånd utgörs av kommersiella lokaler i region Stockholm, Göteborg/Malmö och Västerås/Mälardalen inom kategorierna kontor, industri/lager och handel.

Sedan vi skiftade strategi 2013 har vi arbetat med att renodla och optimera vår fastighetsportfölj till våra utvalda tillväxtområden och i de kategorier vi valt att fokusera på. Vi har exempelvis minskat vår närvaro från drygt 140 kommuner till att idag finnas i ett 20-tal kommuner. Dessutom har den övergripande kvaliteten i portföljen höjts avsevärt vilket bland annat speglas i värdeökningen.

Idag har en stor del av renodlingsarbetet uppnåtts och fokus ligger nu på att expandera fastighetsportföljen utifrån vår strategi där våra kluster fyller en viktig funktion. Genom att samla våra fastigheter i kluster uppnår vi ett effektivare förvaltningsarbete och kan presentera ett bättre kunderbjudande. Idag ligger 72 procent av fastighetsbeståndets bokförda värde finns i våra tolv kluster. Läs mer om klusterstrategin och Kungsledens kluster här

Vårt bestånd

Per den 30 september 2019 ägde vi 207 fastigheter (inklusive fastighetsutvecklings och investeringsprojekt) till ett bokfört värde om 36 833 Mkr. 87 procent av vår verksamhet är koncentrerad till de fyra prioriterade tillväxtmarknaderna, Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås.

Kungsleden har 12 fastigheter klassificerade som projektfastigheter, varav åtta större investeringsprojekt i genomförandeskede. 

Fastighetsportföljens utveckling

Under det första kvartalet tillträdde vi ett av våra senaste förvärv, en tredje kontorsfastighet i kvarteret Tändstickan i Göteborg. De LEED-guldcertifierade fastigheterna är fullt uthyrda till välrenommerade hyresgäster.

I början av januari frånträdde vi handels- och kontorsfastigheter i Eskilstuna och frånträdde orten helt. I och med detta uppgår handelsfastigheter nu endast till 5 procent av totala fastighetsvärdet.

Vi har nu åtta projekt i genomförandeskede. I slutet av april öppnar hotellet Blique by Nobis i vår fastighet Blästern 14 och därmed avslutas den första etappen av vårt största utvecklingsprojekt i kvartetet Blästern.

I Hyllie i Malmö har vi Eden by Kungsleden som kommer att certifieras enligt både LEED och WELL Building Standard. Det är den första internationella byggstandarden med fokus på människors välbefinnande i arbetslivet. Byggnationen startade under tredje kvartalet 2019.