Kungsledens fastighetsbestånd utgörs av kommersiella lokaler i region Stockholm, Göteborg/Malmö och Västerås/Mälardalen inom kategorierna kontor, industri/lager och handel.

Sedan vi skiftade strategi 2013 har vi arbetat med att renodla och optimera vår fastighetsportfölj till våra utvalda tillväxtområden och i de kategorier vi valt att fokusera på. Vi har exmepl minskat vår närvaro från drygt 140 kommuner till att idag finnas i ett 20-tal kommuner. Dessutom har den övergripande kvaliteten i portföljen höjts avsevärt vilket bland annat speglas i värdeökningen.

Idag har en stor del av renodlingsarbetet uppnåtts och fokus ligger nu på att expandera fastighetsportföljen utifrån vår strategi där våra kluster fyller en viktig funktion. Genom att samla våra fastigheter i kluster uppnår vi ett effektivare förvaltningsarbete och kan presentera ett bättre kunderbjudande. Idag ligger 70 procent av vårt bestånd i något av våra tolv kluster. Läs mer om klusterstrategin och Kungsledens kluster här

Vårt bestånd

Per den 31 december 2018 ägde vi 222 fastigheter (inklusive fastighetsutvecklings och investeringsprojekt) till ett bokfört värde om 34 697 Mkr. 85 procent av vår verksamhet är koncentrerad till de fyra prioriterade tillväxtmarknaderna, Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås.

Kungsleden hade vid årets utgång 2018, 14 fastigheter klassificerade som projektfastigheter. Varav sex större investeringsprojekt i genomförandeskede. 

Fastighetsportföljens utveckling

Under det första halvåret 2018 slutförde vi tre av Kungsledens utvecklingsprojekt: kontorsfastigheten Enen 10 i Södertälje, gallerian Tegnér 15 i Växjö och del av Laven 6 i Umeå. Dessa fastigheter har nu gått tillbaka till förvaltningsbeståndet.

Den LEED-certifierade kontorsfastigheten STUDIO (Tyfonen 1) i Malmö, som förvärvades under första kvartalet, tillträddes i maj. Fastigheterna Gladan 5, 6 och 7 tillträddes i februari.

Fem fastigheter frånträddes: Brännaren 8 i Malmö, Rausgård 22 i Helsingborg, Lövkojan 10 i Katrineholm, Stenvreten 4:1 i Enköping och del av Aspgärdan 18 i Umeå.