Om Kungsleden

Våra fastigheter

Kungsledens fastighetsbestånd utgörs av kommersiella lokaler i region Stockholm, Göteborg/Malmö och Västerås/Mälardalen inom kategorierna kontor, industri/lager och handel.

Sedan vi skiftade strategi 2013 har vi arbetat med att renodla och optimera vår fastighetsportfölj till våra utvalda tillväxtområden och i de kategorier vi valt att fokusera på. Vi har exempelvis minskat vår närvaro från drygt 140 kommuner till att idag finnas i ett 20-tal kommuner. Dessutom har den övergripande kvaliteten i portföljen höjts avsevärt vilket bland annat speglas i värdeökningen.

Idag har en stor del av renodlingsarbetet uppnåtts och fokus ligger nu på att expandera fastighetsportföljen utifrån vår strategi där våra kluster fyller en viktig funktion. Genom att samla våra fastigheter i kluster uppnår vi ett effektivare förvaltningsarbete och kan presentera ett bättre kunderbjudande. Idag ligger cirka 70 procent av fastighetsbeståndets bokförda värde finns i våra tolv kluster. Läs mer om klusterstrategin och Kungsledens kluster här

Vårt bestånd

Per den 30 juni 2020 ägde vi 210 fastigheter (inklusive fastighetsutvecklings och investeringsprojekt) till ett bokfört värde om 39 387 Mkr. Cirka 90 procent av vår verksamhet är koncentrerad till de fyra prioriterade tillväxtmarknaderna, Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås.