Kungsledens fastighetsbestånd utgörs av kommersiella lokaler i förvaltningsområdena Stockholm, Göteborg/Malmö, och Mälardalen inom kategorierna kontor, industri/lager och handel.

Sedan vi skiftade strategi 2013 har vi arbetat med att renodla och optimera vår fastighetsportfölj till våra utvalda tillväxtområden och i de kategorier vi valt att fokusera på. Till exempel har vi minskat vår närvaro från drygt 140 kommuner till att idag finnas i ett 20-tal kommuner. Dessutom har den övergripande kvaliteten i portföljen höjts avsevärt vilket bland annat speglas i värdeökningen.

Idag har en stor del av renodlingsarbetet uppnåtts och fokus ligger nu på att expandera fastighetsportföljen utifrån vår nya strategi där våra kluster fyller en viktig funktion. Genom att samla våra fastigheter i kluster uppnår vi ett effektivare förvaltningsarbete och kan presentera ett bättre kunderbjudande. Idag ligger 69 procent av vårt bestånd i något av våra tolv kluster. Läs mer om klusterstrategin och Kungsledens kluster här

Vårt bestånd

Per den 30 september ägde vi 208 förvaltningsfastigheter (fastigheter exklusive projektfastigheter) till ett bokfört värde om 31 837 Mkr.

Kungsleden hade vid årets utgång 2017 ett 30-tal fastigheter under utveckling, varav 18 fastigheter är klassificerade som projektfastigheter. Sju projekt är per den 31 december i genomförandeskede. Under delårsperioden investerade Kungsleden 544 Mkr i projekt- och förvaltningsfastigheter.

Fastighetsportföljens utveckling

Under det första halvåret slutförde vi de första tre av Kungsledens utvecklingsprojekt: kontorsfastigheten Enen 10 i Södertälje, gallerian Tegnér 15 i Växjö och del av Laven 6 i Umeå. Dessa fastigheter har nu gått tillbaka till förvaltningsbeståndet.

Den LEED-certifierade kontorsfastigheten STUDIO (Tyfonen 1) i Malmö som förvärvades under första kvartalet tillträddes. Tre fastigheter frånträddes: Brännaren 8 i Malmö, Rausgård 22 i Helsingborg och Lövkojan 10 i Katrineholm.