Vår historia

Kungsleden grundades under fastighetskrisen på 1990-talet, börsnoterades 1999 och har efter ett tydligt strategiskifte 2013 utvecklats till ett av Sveriges ledande långsiktiga fastighetsbolag. Sedan den 15 november 2021 är Kungsleden ett dotterbolag till Castellum AB och den 3 december 2021 avnoterades Kungsledens aktie.

Cirka 90 procent av bolagets fastighetsinnehav finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås – fyra orter med stark tillväxt och hög efterfrågan på lokaler. Kungsleden driver också ett flertal investeringsprojekt och är ett finansiellt stabilt bolag med stor framtidspotential.

Fastighetskris och börsnotering

Historien om Kungsleden tog sin början när Sveriges drabbades av en allvarlig finans- och fastighetskris i början av 1990-talet. Krisen innebar bland annat stora prisras på fastigheter, vilket ledde till att bankerna hade fastighetsbestånd som de ville bli av med.

Gota Bank (som under några år på 1990-talet var en av Sveriges fem storbanker) drabbades hårt av krisen. Bankens osäkra fordringar placerades därför i en dotterkoncern med ett fastighetsbolag som fick till uppgift att förvalta bankens pantvårdsfastigheter. Det var så Kungsleden föddes.

1997 köptes bolaget av institutionella placerare och två år senare noterades aktien på börsen. Då ägde Kungsleden fastigheter för 5 miljarder kronor.

Hög transaktionstakt och ny strategi

I början av 2000-talet var Kungsledens inriktning att växa inom samhällsfastigheter. Realia och Nordic Modular Group förvärvades och hälften av dotterbolaget Hemsö såldes. Efter en omväxlande period med bland annat förvärv av ett kontorsbestånd i Västerås fattade styrelsen 2013 beslut om en mer långsiktig inriktning.

En ny strategi arbetades fram med fokus på långsiktigt ägande, aktiv förvaltning, förädling och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda tillväxtområden. Det blev startskottet för framväxten av dagens Kungsledens med visionen att skapa attraktiva och hållbara platser. Samma år tillträdde Biljana Pehrsson som vd.

Geografisk koncentration och fokus på kontor

Mellan 2013 och 2019 genomfördes förvärv för 17 miljarder kronor och avyttringar för 7 miljarder kronor med syftet att skapa ett geografiskt koncentrerat bestånd av i huvudsak högkvalitativa kontorsfastigheter. Inriktningen är tillväxtmarknader i Sverige – med tonvikt på Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås.

Fastigheternas kvalitet och värde har också höjts genom ambitiösa utvecklingsprojekt drivna av hyresgästernas behov och trender i omvärlden.

2018 var det nya stabila och långsiktiga Kungsleden etablerat. Sedan dess fortsätter Kungsleden att finjustera, utveckla och förädla fastighetsbeståndet samtidigt som fokus på drift, förvaltning och kundrelationer ökar. 2019 fattades beslut om att bygga upp en egen driftorganisation och samma år uppgraderades Kungsleden till Investment Grade av ratinginstitutet Moody’s, bland annat tack vare att belåningsgraden 2019 hade sänkts till 46 procent.

Samgående med Castellum AB

Den 2 augusti 2021 lämnande Castellum ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Kungsleden att förvärva samtliga utestående aktier i Kungsleden. Styrelsen för Kungsleden rekommenderade aktieägarna att acceptera erbjudandet.

Den 10 november 2021 meddelade Castellum AB att bolaget genomför budet på Kungsleden och sedan den 15 november 2021 är Kungsleden ett dotterbolag till Castellum. Den 3 november 2021 avnoterades bolagets aktier från Nasdaq Stockholm.

Den 8 december 2021 blev det klart att Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden sedan 2013, blir vd för moderbolaget Castellum AB, och att Ylva Sarby Westman, tidigare vice vd och CFO på Kungsleden, blir ny vd på Kungsleden samtidigt som hon blir vice vd och CFO för Castellum AB.

Milstolpar

1990-talet

 • Bolaget bildades för att ansvara för tidigare Gota Banks fastighetsbestånd.
 • Kungsleden börsnoterades 1999 och hade då ett diversifierat bestånd värt cirka 5 miljarder kronor.

2000-2010

 • Bolagets inriktning var i huvudsak att växa inom samhällsfastigheter.
 • Realia och Nordic Modular Group förvärvades. Dessa bolag samt Hemsö såldes senare.

2011

 • Ett attraktivt bestånd av kontors- och industrifastigheter i Västerås med ABB som huvudsaklig hyresgäst förvärvades.

2013

 • Styrelsen beslutade om en ny strategi med fokus på långsiktigt fastighetsägande.
 • Biljana Pehrsson utsågs till vd.

2014

 • En portfölj med fastigheter i främst Stockholm och Göteborg förvärvades för 5,5 miljarder kronor från GE Capital Real Estate.
 • Ett kontorsbestånd i Kista förvärvades för 2 miljarder kronor.
 • Klusterstrategin utvecklades med fokus på att samla fastigheter i utvalda lägen med bland annat god tillgänglighet och hög efterfrågan på lokaler.
 • En nyemission genomfördes för att skapa finansiell beredskap för kompletterande förvärv och utveckling av beståndet.

2015

 • De långsiktiga mål som var satta för 2017 nåddes och en ny affärsplan mot 2020 arbetades fram.
 • Skattemässiga upptaxeringar avseende fastighetsförsäljningar från mitten av 2000-talet blev slutligt fastställda.
 • Bolaget flyttade till nytt huvudkontor i den egna fastigheten Lustgården 12 på Västra Kungsholmen.
 • Vid årsskiftet ägde Kungsleden fastigheter värda drygt 27 miljarder kronor.

2016

 • Värdeskapande investeringar fortsatte öka vilket ledde till allt högre kvalitet i beståndet och stärkare intjäningsförmåga.
 • Fastigheter med begränsad potential såldes för 700 miljoner kronor och Kungsleden lämnade elva kommuner.
 • Den innovativa kontorsfastigheten Emporia Office i Malmö förvärvades.
 • Vid årets slut var 79 procent av beståndet beläget i någon av de prioriterade tillväxtmarknaderna Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås.

2017

 • Omvandlingen av fastighetsbeståndet var i huvudsak genomförd. Kungsleden hade nu finansiell stabilitet, rätt sorts fastigheter i rätt lägen och en portfölj med goda möjligheter till lönsamma investeringar genom hyresgästanpassningar och projektutveckling.
 • Fastigheterna Gladan 5, 6 och 7 i klustret Stockholm City Väst förvärvades.
 • Omvandlingen av fastighetsbeståndet slutfördes med avyttring av icke-strategiska fastigheter för 1,9 miljarder kronor.
 • En fulltecknad nyemission genomfördes för att stärka balansräkningen och möjliggöra fortsatt lönsam tillväxt under finansiell balans.
 • Totalt 925 miljoner kronor investerades i fastighetsbeståndet.

2018

 • Ett nytt modernt kontorskluster – Göteborg Södra Centrum – skapades genom förvärv av tre fastigheter.
 • Konceptfastigheten STUDIO i centrala Malmö förvärvades.
 • Vid årets slut ägde Kungsleden 222 fastigheter på ett 20-tal orter. Totalt var beståndet värderat till nästan 35 miljarder kronor och 85 procent fanns i någon av de fyra prioriterade tillväxtmarknaderna.

2019

 • Kungsleden erhöll det attraktiva kreditbetyget Investment Grade av ratinginstitutet Moody’s.
 • Ett prestigeprojekt i fastigheten Blästern 14 i Stockholms innerstad slutfördes när designhotellet Nobis invigdes i april.
 • Beslut fattades om att bygga upp en egen driftorganisation.

2020

 • Beslut om att vara klimatpositiva i hela värdekedjan till år 2035, och som delmål att vara klimatpositiva i förvaltningen och fastighetsdriften år 2025.
 • Beslut om att flytta huvudkontoret till fastigheten The Rotterdam District i Värtahamnen. Flytten sker när projektet står klart under 2021.
 • Co-workingarenan B26 i Västerås invigs.
 • Fastigheten Mimer 6 i Västerås förvärvades.
 • Kungsleden inkluderades i Global Property Research GPR 250-index.

2021

 • Den 15 november 2021 blev Kungsleden ett dotterbolag till Castellum. Den 3 november 2021 avnoterades bolagets aktier från Nasdaq Stockholm.