Hållbarhet i Kungsleden

Hälsa och säkerhet

Vi ska säkerställa en bra arbetsmiljö för våra hyresgäster, för de entreprenörer som arbetar i våra fastigheter och för Kungsledens medar­betare för att minska risken för olyckor och ohälsa.

Vi vill säkerställa en bra och hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare, hyresgäster och för de entreprenörer som arbetar i våra fastigheter. I takt med att utvecklingsprojekt och ombyggnationer ökar blir säkerhetsfrågorna mer komplexa och viktiga. Inom förvaltningsverksamheten har vi tagit fram riktlinjer som våra medarbetare och underleverantörer ska arbeta utifrån.

Under året genomfördes tre revisioner av hälsa och säkerhet på byggarbetsplatser där Kungsleden är byggherre. Revisionerna har inneburit en kontroll av att arbetsmiljöplaner och skyddsronder utarbetats och hållits tillgängliga, men även inspektioner av den fysiska arbetsmiljön. Under revisionerna uppmärksammades endast en avvikelse och den var inte av någon allvarlig karaktär. Avvikelsen hanterades i enlighet med interna rutiner och lämplig åtgärd vidtogs. En prioriterad fråga under 2020 blir att vidareutveckla vår skyddsorganisation då vi nu även har intern drift av fastigheterna. Syftet med ett sådant system är att förebygga incidenter och se resultatet av vidtagna åtgärder.

Vi på Kungsleden vill också bidra till en levande och säker stadsmiljö. Vårt sätt att arbeta med kluster ger oss möjlighet att påverka hela områden och skapa områden som blir till spontana mötesplatser för människor. De flesta av våra kluster ligger i direkt anslutning till tunnelbana, tåg eller buss samt dessutom ofta i närhet till natur och parkområde.

Då allt fler vill cykla arbetar vi även med att förbättra möjligheten till cykelpendling och i de flesta av fastigheterna finns duschutrymmen och cykelrum. Vi ser till att engagera oss i företagarföreningar och fastighetsägargrupper och föra en löpande dialog med kommuner kring stadsutveckling. Ett exempel är Kista där vi är aktiva i fastighetsägarföreningen för att skapa ett tryggare område.

 

SJUKFRÅNVARO

Kungsledens sjukfrånvaro är låg (2,9 procent under 2019) vilket vi är stolta över. Vi arbetar ständigt för att fortsätta att minska den bland annat genom ett friskvårdsbidrag på 5 000 kronor per medarbetare och år. Därtill har vi samarbetsavtal med SATS och Nordic Wellness vilket ger våra medarbetare fördelaktiga medlemskapsavgifter. Utöver våra medarbetares välmående arbetar vi för att se till att våra kunder vistas i trygga och säkra miljöer.