Valberedningen föreslår bland annat ledamöter till Kungsledens styrelse, styrelseordförande samt i förekommande fall revisor. Valberedningen består av minst tre och högst fem ledamöter. Valberedningens ledamöter väljs på årsstämman.

Tre av ledamöterna ska representera de aktieägare som den 31 januari är bland de röstmässigt största ägarna. Styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen. Instruktionen för Kungsledens valberedning antogs på årsstämma 2009 och gäller till dess årsstämman beslutar om annat.

Valberedning 2019-2020

På årsstämman 2019 valdes följande ledamöter till valberedningen.

  • Göran Larsson, nominerad av Gösta Welandson med bolag
  • Jonas Broman, nominerad av Olle Florén med bolag
  • Michael Green, nominerad av Handelsbanken Fonder
  • Charlotte Axelsson, styrelsens ordförande

Efter årsstämman 2019 har Handelsbanken Fonder såsom nominerande aktieägare meddelat att man önskar byta ut sin representant i valberedningen. Sedan valberedningens konstituerande möte den 14 maj 2019 består valberedningen således av följande ledamöter.

  • Göran Larsson, nominerad av Gösta Welandson med bolag
  • Jonas Broman, nominerad av Olle Florén med bolag
  • Niklas Johansson, nominerad av Handelsbanken Fonder
  • Charlotte Axelsson, styrelsens ordförande

Förslag till valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen via e-post eller brev.

Kungsleden AB
Valberedningen
Box 70414
107 25 Stockholm

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt inför årsstämman 2020 bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 december 2019.