Valberedning

Valberedningen föreslår bland annat ledamöter till Kungsledens styrelse, styrelseordförande samt i förekommande fall revisor. Valberedningen består av minst tre och högst fem ledamöter. Enligt den nuvarande instruktionen för valberedningen väljs dess ledamöter på årsstämman.

Enligt den nuvarande instruktionen för valberedningen, som antogs på årsstämman 2009, ska tre av ledamöterna representera de aktieägare som den 31 januari är bland de röstmässigt största ägarna. Styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen.

I syfte att uppdatera och förenkla Kungsledens valberedningsinstruktion har valberedningen inför årsstämman 2021 föreslagit ett antal ändringar av valberedningsinstruktionen. Valberedningen föreslår bland annat att valberedningens ledamöter ska utses av de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti varje år och att valberedningens sammansättning ska kommuniceras under hösten. Det fullständiga förslaget till ny valberedningsinstruktion framgår av kallelsen till årsstämman.

Den nya valberedningsinstruktionen föreslås börja gälla avseende arbetet inför årsstämman 2022. Detta innebär att det inte har lagts fram något förslag till val av ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2021. För den händelse att årsstämman inte bifaller valberedningens förslag till ny valberedningsinstruktion kommer bolaget att kalla till extra bolagsstämma för att välja ledamöter till valberedningen i enlighet med nu gällande instruktion.

Valberedning 2020-2021

På årsstämman 2020 valdes följande ledamöter till valberedningen.

  • Göran Larsson, nominerad av Gösta Welandson med bolag
  • Jonas Broman, nominerad av Olle Florén med bolag
  • Niklas Johansson, nominerad av Handelsbanken Fonder
  • Charlotte Axelsson, styrelsens ordförande

Förslag till valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen via e-post eller brev.

Kungsleden AB
Valberedningen
Box 70414
107 25 Stockholm

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt inför årsstämman 2021 bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 december 2020.

Kontakt

Malin Axland

Chefsjurist

Tel: 08-503 052 50
Mejla mig