Valberedningen föreslår bland annat ledamöter till Kungsledens styrelse, styrelseordförande samt i förekommande fall revisor. Valberedningen består av minst tre och högst fem ledamöter. Valberedningens ledamöter väljs på årsstämman.

Tre av ledamöterna ska representera de aktieägare som den 31 januari är bland de röstmässigt största ägarna. Styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen. Instruktionen för Kungsledens valberedning antogs på årsstämma 2009 och gäller till dess årsstämman beslutar om annat.

På årsstämman 2018 valdes följande ledamöter till valberedningen.

  • Göran Larsson, nominerad av Gösta Welandson med bolag
  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson, nominerad av Länsförsäkringar Fondförvaltning
  • Michael Green, nominerad av Handelsbanken Fonder
  • Charlotte Axelsson, styrelsens ordförande

På grund av att Länsförsäkringar Fondförvaltnings aktieinnehav minskade efter årsstämman har Eva Gottfridsdotter-Nilsson därefter utträtt som ledamot. Valberedningen beslutade därför på det konstituerande mötet i juni 2018 att, i enlighet med valberedningens instruktion, erbjuda Andra AP-fonden att delta i valberedningsarbetet för att dels återspegla ägandet i bolaget och dels för att upprätthålla kontinuitet. Valberedningen utgörs därför nu av följande ledamöter.

Valberedning 2018-2019

  • Göran Larsson, nominerad av Gösta Welandson med bolag, ordförande i valberedningen
  • Michael Green, nominerad av Handelsbanken Fonder
  • Martin Jonasson, nominerad av Andra AP-fonden
  • Charlotte Axelsson, styrelsens ordförande

Förslag till valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen via e-post eller brev.

Kungsleden AB
Valberedningen
Box 70414
107 25 Stockholm

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt inför årsstämman 2019 bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 december 2018.