Styrelse

Styrelsen är sammansatt för att aktivt och effektivt kunna stödja ledningen i utvecklingen av bolaget. Styrelsen ska följa och kontrollera verksamheten.

I ett börsnoterat företag som Kungsleden är kompetens och erfarenhet från bland annat fastighetsbranschen, finansiering, affärsutveckling och kapitalmarknadsfrågor viktiga.

Enligt Kungsledens bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Styrelsens ledamöter utses årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vid årsstämman 2021 omvaldes Charlotte Axelsson, Ingalill Berglund, Jonas Bjuggren, Christer Nilsson, Jonas Olavi, Charlotta Wikström och Fredrik Wirdenius. Vidare omvaldes Charlotte Axelsson till styrelsens ordförande.

Styrelsens medlemmar

Charlotte Axelsson

Styrelseordförande och ordförande i ersättningsutskottet

Född 1948. Invald i styrelsen 2014.

Utbildning: Förvaltningssocionom.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Vasallen AB och Stockholms Kooperativa Bostadsförening.

Tidigare erfarenhet: Vd för HSB Stockholm, vd Svenska Bostäder i Stockholm, vd Familjebostäder i Stockholm, vd SEB Arsenalen, biträdande finanssekreterare på Stockholms stad. Styrelseuppdrag inom bl.a. HSB, Stockholms stad, Statens fastighetsverk, Slättö och Akademiska Hus.

Aktieinnehav: Innehar 11 500 aktier i Kungsleden.

Oberoende: Charlotte anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Ingalill Berglund

Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet

Född 1964. Invald i styrelsen 2017.

Utbildning: Högskolestudier.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Balco Group AB (publ). Styrelseledamot i Scandic Hotels Group AB (publ), Axfast AB (publ), Bonnier Fastigheter AB (publ), Juni Strategi och Analys AB, Fastighets AB Stenvalvet (publ) samt Stiftelsen Danviks Hospital.

Tidigare erfarenhet: VD i Atrium Ljungberg AB, CFO i Atrium Ljungberg AB, ekonomichef på SISAB och redovisningschef vid Stadshypotek Fastigheter.

Aktieinnehav: Innehar 7 246 aktier i Kungsleden.

Oberoende: Ingalill anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Jonas Bjuggren

Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet

Född 1974. Invald i styrelsen 2018.

Utbildning: Civilingenjör.

Befattning idag: Förvaltningsdirektör Akademiska Hus.

Andra styrelseuppdrag: -

Tidigare erfarenhet: Regionchef Vasakronan, marknadsområdeschef på AP Fastigheter, projektledare på Skanska och projektledare på Sweco.

Aktieinnehav: Innehar inga aktier i Kungsleden.

Oberoende: Jonas anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Christer Nilsson

Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet

Född 1955. Invald i styrelsen 2019.

Utbildning: Byggnadsingenjör

Befattning idag: Driver egen verksamhet med interimsuppdrag inom management, bygg- och fastighetsfrågor, projektledning samt företagsutveckling.

Andra styrelseuppdrag: -

Tidigare erfarenhet: Olika befattningar på Skanska, bl a som arbetsledare och produktionschef, arbetat som bygg/fastighetschef på REALIA Fastighets AB, VD på Tage och Söner Byggnads AB samt MVB Syd AB och fastighetschef på Industry Park of Sweden.

Aktieinnehav: Innehar 5 000 aktier i Kungsleden.

Oberoende: Christer anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Jonas Olavi

Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet

Född 1967. Invald i styrelsen 2020.

Utbildning: Filosofie Magister i Nationalekonomi

Befattning idag: Allokeringschef och fondförvaltare Alpcot samt börskrönikör i tidningen Aktiespararen.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i AB Traction och Rydgruppen Sverige AB.

Tidigare erfarenhet: Allokeringschef på Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, Chefsaktiestrateg på Nordea, VD och fondförvaltare på Michael Östlund & Company Fonder AB samt Delphi Fonder AB. Flera ledande befattningar i finansiella företag.

Aktieinnehav: Innehar inga aktier i Kungsleden.

Oberoende: Jonas anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Charlotta Wikström

Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet

Född 1958. Invald i styrelsen 2009.

Utbildning: Civilekonom.

Befattning idag: Senior Advisor Stardust Consulting AB, VD Floréna Fastighets AB och VD Kampanilen Förvaltnings AB.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Boneprox AB och Stardust Search AB. Styrelseledamot i African Nuts&Seeds AB, Fastighets AB Kannängen, Floréna Fastighets AB, Kampanilen Förvaltnings AB, Stardust Holding AB och Watma Group AB. Ledamot i överstyrelsen för Stockholms Brandkontor.

Tidigare erfarenhet: Grundare och Senior Advisor i Stardust Consulting AB. Ledande befattningar inom marknadsföring, försäljning, ledarskap och organisationsutveckling på SAS, Telia, ComHem, Stockholmsbörsen och Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Aktieinnehav: Innehar 2 556 556 aktier i Kungsleden.

Oberoende: Charlotta anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Fredrik Wirdenius

Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet

Född 1961. Invald i styrelsen 2020. 

Utbildning: Civilingenjör

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Willhem AB (publ), HållBo AB och 3E Property AB. Styrelseledamot i AxFast AB (publ), Scandic Hotels Group AB (publ), Assemblin Financing AB (publ) och Nobelhuset AB.

Tidigare erfarenhet: VD i Vasakronan AB 2008 – 2019. Flera olika chefsbefattningar inom Skanska-koncernen. Över 30 års erfarenhet från den svenska och internationella fastighetsbranschen.

Aktieinnehav: Innehar 6 000 aktier i Kungsleden.

Oberoende: Fredrik anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Oberoende

Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav

Uppgifter om aktieinnehav avser innehav per den 31 augusti 2021 och inkluderar närstående fysiska och juridiska personers innehav.