Bolagsstyrning

Styrelse

Styrelsen är sammansatt för att aktivt och effektivt kunna stödja ledningen i utvecklingen av bolaget. Styrelsen ska följa och kontrollera verksamheten.

I ett börsnoterat företag som Kungsleden är kompetens och erfarenhet från bland annat fastighetsbranschen, finansiering, affärsutveckling och kapitalmarknadsfrågor viktiga.

Enligt Kungsledens bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Styrelsens ledamöter utses årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vid 2020 års årsstämma omvaldes Charlotte Axelsson, Ingalill Berglund, Jonas Bjuggren, Christer Nilsson och Charlotta Wikström, samt valdes Jonas Olavi och Fredrik Wirdenius. Vidare omvaldes Charlotte Axelsson till styrelsens ordförande.

Oberoende

Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav

Uppgifter om aktieinnehav avser innehav per den 31 december 2020 och inkluderar närstående fysiska och juridiska personers innehav.

 

Styrelse