Uppförandekod för leverantörer

Kungsledens leverantörer är en förlängning av vår egen verksamhet. Hållbara och kostnadseffektiva leverantörskedjor är därför en förutsättning för att vi gemensamt ska bidra till en hållbar utveckling.

Syfte

Genom denna Uppförandekod för leverantörer, (nedan kallad Uppförandekoden) vill vi verka för att leverantörer agerar i enlighet med Kungsledens värdegrund och Hållbarhetspolicy.

Uppförandekoden stärker Kungsledens ambition att arbeta i enlighet med internationella standarder såsom den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, ILOs kärnkonventioner och de 10 principerna i FN:s Global Compact (www.unglobalcompact.org).

UPPFÖRANDEKODEN

1. Generella riktlinjer

Uppförandekoden anger de minimikrav som Kungsledens leverantörer i tillämpliga delar skall respektera och uppfylla inom den egna verksamheten och inom leverantörskedjan. Uppförandekoden utgår i allt väsentligt från Kungsledens värdegrund och Fastighetsägarnas Uppförandekod för leverantörer.

Genom att acceptera Uppförandekoden förbinder sig leverantören att arbeta proaktivt för att möta kodens krav inom den egna verksamheten och i leverantörskedjan. Vi förutsätter att leverantören samarbetar med oss på ett öppet sätt, t ex genom att låta Kungsledens personal, eller tredje part, utföra revisioner på plats. Om leverantören avviker från kraven i Uppförandekoden och om förbättringar inte sker inom överenskommen tid, kommer detta att ha en negativ inverkan på affärsrelationen med Kungsleden, och det affärsmässiga samarbetet kan avslutas.

Leverantören ska följa gällande lagar, regler och standarder i de länder där de verkar och inneha alla för verksamheten nödvändiga tillstånd, licenser och registreringar. Allt arbete måste utföras under erkända kontraktuella former, godkända enligt tillämpbar lag.

Konfidentiell information som rör Kungsleden eller Kungsledens kunder får bara användas för det ändamål den är avsedd.

2. Kungsledens värdegrund

Kungsledens leverantörer ska agera i enlighet med Kungsledens värdegrund.

Professionalism
Vi är affärsmässiga och ser till våra kunders bästa. Vi har en vilja att ständigt förbättra oss och leverera hög kvalitet i allt vi gör.

Omtanke
Vi visar respekt och omtanke om varandra, våra kunder och vår omvärld. Vi är ärliga och pålitliga. Vi har ett öppet, inkluderande förhållningssätt och hjälps åt för att lyckas.

Glädje
Glädje är viktigt för oss. Vi är engagerade och lösningsorienterade. Professionalism och omtanke skapar glädje.

3. Affärsetik

Leverantörens verksamhet ska bedrivas enligt god affärssed, främja fri konkurrens och hålla hög etisk standard. Ingen form av korruption, maktmissbruk, muta eller penningtvätt är tillåten. Leverantören får inte ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för utövandet av ett uppdrag (tagande av muta). Leverantören får inte heller lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån för utövningen av ett uppdrag (givande av muta).

Representation samt givande och mottagande av gåvor ska präglas av öppenhet, måttfullhet och alltid ha ett naturligt samband med affärsrelationen.

4.Mänskliga rättigheter

Leverantören ska stödja och respektera internationellt deklarerade mänskliga rättigheter och behandla sina anställda, underleverantörer och andra människor som påverkas av verksamheten rättvist och med respekt för alla människors lika värde. Leverantörer ska ha rutiner för att utvärdera risken för att de genom sin verksamhet medverkar till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

5. Diskriminering och trakasserier

Kungsleden accepterar ingen form av diskriminering, oavsett grund. Trakasserier, mobbning, hot eller annan kränkande fysisk eller verbal behandling får inte förekomma.

6. Miljö

Leverantören ska:

  • Ha kunskap om och kontroll över sin miljöpåverkan
  • Fortlöpande arbeta med miljöförbättrande åtgärder i sin verksamhet
  • Ta hänsyn till miljön vid materialval
  • Tillämpa försiktighetsprincipen 1
  • Ha ett system för att avfall tas omhand på ett miljöriktigt sätt och som främjar återvinning och återbruk
  • Arbeta för att minska utsläpp till luft, mark och vatten samt effektivisera sin energi- och resursanvändning.

7. Arbetsmiljö

Leverantören ansvarar för att egna arbeten är planerade och utformade så att arbetsmiljön är säker att vistas i. Leverantören ska arbeta systematiskt och förebyggande för att ständigt förbättra arbetsmiljön. Ohälsa och olyckor ska förebyggas och incidenter ska rapporteras.

Anställda och alla som arbetar för leverantörens räkning ska regelbundet utbildas i säker arbetsmiljö och relevant information ska finnas lättillgänglig på ett språk som alla verksamma förstår.

Leverantören ska tillhandahålla relevant skyddsutrustning till samtliga anställda. Leverantören ska se till att alkohol och droger inte brukas under arbetstid på arbetsplatsen.

Leverantören ansvarar för att alla verksamma, oavsett anställnings- och kontraktsform omfattas av olycksfallsförsäkring.

8. Leverantörens arbetsvillkor 

Leverantörens anställda ska ha: 

- Skriftliga anställningsavtal på ett språk som den anställda förstår 

- Rätt till lagstadgad ledighet, inklusive sjuk- och föräldraledighet 

- Rätt till minst en vilodag i veckan. Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagstadgade gränsen eller 60 timmar i veckan, inklusive övertid 

Lön ska utbetalas regelbundet, direkt till den anställda, på utsatt tid och till fullo. Löneavdrag som disciplinär åtgärd är inte tillåtet. 

Principerna ovan gäller även de som arbetar för leverantören under anställningslika förhållanden. 

8.1 Föreningsfrihet 

Så långt tillämplig lag medger ska leverantörens anställda ha rätt att organisera sig fackligt och delta i kollektiva förhandlingar utan risk för vedergällning, hot eller ofredande. I länder där fackföreningsfriheten är inskränkt ska leverantörer sträva efter en arbetsmiljö där företagsledning och anställda kan diskutera arbetsrelaterade frågor på ett konstruktivt sätt. 

8.2 Tvångsarbete 

Allt arbete ska ske under frivilliga former. Ingen form av tvångsarbete eller arbete kopplat till någon form av hot eller bestraffning är tillåten. Anställda är fria att avsluta sin anställning efter skälig uppsägningstid. Inga anställda får tvingas att deponera pengar eller identitetshandlingar hos sin arbetsgivare. 

8.3 Barnarbete 

Barnarbete får inte förekomma. Saknas lokal lagstiftning får ingen anställas som är under 15 år.  

9. Rapportering av överträdelser

Vi uppmuntrar våra leverantörer att rapportera överträdelser av Uppförandekoden antingen via er kontakt på Kungsleden eller anonymt genom Kungsledens visselblåsarfunktion, på www.kungsleden.se. Vi uppmuntrar till en aktiv dialog i frågor som rör uppförandekoden och andra frågor som rör hållbarhet.

Ladda ner uppförandekoden för leverantörer i PDF.

Kontakta oss gärna vid frågor