Bolagsledningen utgörs av en ledningsgrupp som består av bolagets VD, vVD/ekonomi- och finansdirektör, vVD/Chef fastighetsinvesteringar, affärsutvecklingschef, fastighetschefer, kommunikation och marknadschef samt chefsjurist.

Uppgifter om aktieinnehav avser innehav per den 26 april 2018 och inkluderar för de som enligt MAR definieras som ledande personer även närstående fysiska och juridiska personers innehav.

Ledningsgrupp