Bolagsstyrning

Internkontroll

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Koden för den interna kontrollen.

Kungsleden upprättar en intern kontroll i enlighet med avsnitt 3.7.2 och 2.7.3 i Koden och är därmed avgränsad till intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Kontrollaktiviteterna har utformats för att hantera de väsentliga riskerna avseende den finansiella rapporteringen. Den interna kontrollen bedöms vara god och ändamålsenlig för en organisation i Kungsledens storlek.

Basen för den interna kontrollen utgörs av den kontroll miljö som styrelse och ledning kontinuerligt verkar utifrån, men även de beslutsvägar, befogenheter och ansvar som fördelats och kommunicerats i organisationen. Bolaget arbetar kontinuerligt och aktivt med att kartlägga, bedöma och hantera de risker som bolaget utsätts för i sin verksamhet.

Kungsleden är ett processorienterat företag och integrerar rutiner för riskbedömning i sina väsentliga affärsprocesser. De risker som identifieras avseende den finansiella rapporteringen hanteras via bolagets kon­trollstruktur innefattande bland annat verksamhetsstyrnings- och affärsplanprocesser inkluderande stödjande IT-system.

Verktyg

Exempel på styrande dokument inom bolaget är det verktyg för verksamhetsuppföljning som arbetats fram och används dels för förberedelser inför köp och försäljningar av fastigheter, dels för övergripande uppföljning av verksamheten samt som underlag vid värderingar.

Bolaget har utformat sin interna kontroll så att ändamålsenliga kontrollaktiviteter genomförs såväl på övergripande nivåer (till exempel genom löpande resultatanalys utifrån såväl den operativa som den legala koncernstrukturen och analys av nyckeltal) som mer rutin- och systemorienterade kontroller såsom till exempel avstämningar, attester och liknande kontroller som syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser.

Löpande rapportering

Styrelsen får löpande ekonomisk rapportering och vid varje ordinarie styrelsesammanträde behandlas koncer nens ekonomiska ställning. Bolagets revisor rapporterar även varje år personligen sina iakttagelser från gransk­ningen och sin bedömning av den interna kontrollen.

Bolagets ledning driver, på styrelsens uppdrag, ett projekt för att dokumentera bolagets interna kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Kungsleden har ingen internrevisionsfunktion. I dagsläget bedöms den interna kontrollen vara god och ändamålsenlig för en organisation i Kungsledens storlek, varför styrelsen och ledning inte ser något behov av en internrevisionsfunktion.

Frågor? Kontakta styrelsen via mail.