Extra bolagsstämma 2021

Kungsleden AB har kallat till extra bolagsstämma fredagen den 10 december 2021.

Den extra bolagsstämman är sammankallad på begäran från aktieägaren Castellum AB (publ), som representerar cirka 91,9 procent av antalet utestående aktier och röster i Kungsleden per dagen för kallelsens offentliggörande. Castellum har begärt att extra bolagsstämman hålls för att besluta om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande och arvode för tillträdande styrelse.

På grund av det alltjämt osäkra läget kring spridningen av det virus som orsakar Covid-19 har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Det kommer inte finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på extra bolagsstämman. Aktieägare uppmuntras att med beaktande av det förfarande som redogörs för i kallelsen under "Aktieägares rätt att erhålla upplysningar", ställa eventuella frågor inför extra bolagsstämman i förväg.

För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare

dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 december 2021, och

dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 9 december 2021 (vardagen närmast före extra bolagsstämman) genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan, så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 9 december 2021.

 

Handlingar inför extra bolagsstämma