Extra bolagsstämma 2021

Vid Kungsledens extra bolagsstämma den 10 december 2021 beslutades att byta ut styrelsen enligt Castellums förslag

Den extra bolagsstämman sammankallades på begäran av aktieägaren Castellum AB (publ) som representerade cirka 91,9 procent av antalet utestående aktier och röster i Kungsleden per dagen för utfärdandet av kallelsen.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra ledamöter som valdes för tiden till slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade stämman att inget arvode ska utgå till styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma.

På grund av det alltjämt osäkra läget kring spridningen av det virus som orsakar Covid-19 har extra bolagsstämman genomförts genom enbart förhandsröstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021 och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

 

Handlingar från extra bolagsstämma

 

Handlingar inför extra bolagsstämma