Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 2020

Styrelsen i Kungsleden har kallat aktieägarna till en extra bolagsstämma måndagen den 12 oktober 2020. Mot bakgrund av Covid-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom förhandsröstning.

ANMÄLAN OCH POSTRÖSTNING

Anmälan samt avgivande av poströst ska ske senast den 9 oktober 2020 i enlighet med instruktionerna i kallelsen.

Fysiska personer som har BankID kan använda Euroclears anmälningssystem:
https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy

Anmälan kan skickas per e-post (pdf med ifyllt och undertecknat formulär) till:
GeneralMeetingServices@euroclear.eu

Anmälan kan även skickas per post (ifyllt och undertecknat formulär) till:
Kungsleden AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm

 

Länk till fullmaktsformulär

 

Förvaltarregistrerade aktier
Omregistrering i eget namn ska vara genomförd fredagen den 2 oktober 2020. Berörda aktieägare bör underrätta sina förvaltare om detta i god tid före den 2 oktober.

HANDLINGAR INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA