Om Kungsleden

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Kungsleden har utvecklats genom lagstiftning, rekommendationer och självreglering. Transparens i informationsgivning är även en viktig komponent.

Bolagsstyrning omfattar de beslutssystem genom vilka ägarna direkt och indirekt styr bolaget.

Kungsledens styrelse och ledningsgrupp har som mål att Kungsleden ska motsvara de förväntningar och krav som aktieägare, Stockholmsbörsen och andra intressenter har på bolaget.

Vi strävar efter en öppen, transparent och korrekt kommunikation så att ägare och andra intressenter kan förstå och bedöma Kungsledens utveckling.

Tillämpar svensk kod för bolagsstyrning

Kungsleden tillämpar svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Kungsledens implementering av Koden har bland annat inneburit genomgång av de befintliga beslutssystem genom vilka ägarna direkt och indirekt styr bolaget. Som ett led i tillämpningen av Koden har bolaget upprättat en bolagsstyrningsrapport.

I bolagsstyrningsrapporten beskrivs hur Bolaget under det senaste räkenskapsåret tillämpat Koden, vilka avvikelser från enskilda kodregler som gjorts samt motiven till dessa avvikelser.

Bolagsstyrningsrapporter