Om Kungsleden

Behandling av personuppgifter

Kungsleden behandlar alltid personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR). På denna sida hittar du närmare information om Kungsledens behandling av personuppgifter. Vi uppmuntrar alla berörda att ta del av informationen på denna sida. Kungsleden har en intern personuppgiftspolicy som är baserad på tillämpliga regler. Denna gäller för hela Kungsleden-koncernens verksamhet och samtliga anställda.

Information till registrerade

Som hyresgäst hos något av bolagen inom Kungsleden-koncernen (nedan ”Kungsleden”) samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad. Hyresgästen ansvarar för att se till att informationen nedan lämnas till kontaktpersoner, representanter eller andra individer vars personuppgifter kan komma att behandlas under hyresförhållandet.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
Respektive fastighetsägande dotterbolag inom Kungsleden-koncernen
Box 704 14
107 25 Stockholm

För ytterligare information om Kungsledens hantering av personuppgifter, vänligen kontakta oss på 08-503 052 00 eller info@kungsleden.se.

Om du har synpunkter på hur Kungsleden hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Som hyresgäst hos Kungsleden behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera hyresförhållandet, bland annat göra hyresaviseringar, och för att Kungsleden ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig, till exempel för kommunikation rörande löpande förvaltning och underhåll av lokalen och fastigheten. Därutöver används uppgifterna för att Kungsleden ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som hyresgäst samt för genomförande av kundundersökningar, statistik, marknadsanalyser, inbjudningar till events/evenemang och för att behandla dina frågor och ärenden. Vi behandlar även uppgifter om störningar i lokalen och om bristande hyresbetalningar i syfte att kunna tillvarata våra rättigheter enligt lag och avtal. Inför tecknande av hyresavtal inhämtas kreditupplysning för att säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar för att erlägga hyra för lokalen. Behandlingen grundas på hyresavtalet.

Marknadsföring skickas till dig som hyresgäst grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av Kungsleden.

När hyresgästen är en juridisk person (företag) behandlar Kungsleden uppgifter enligt ovan avseende hyresgästens kontaktperson (-er).

I många fastigheter finns passersystem som administreras av hyresvärden, vilket medför att Kungsleden hanterar personuppgifter för anställda hos hyresgästen. Kungsleden, och även hyresgästerna, har ett berättigat intresse av att fastigheterna har passersystem med hänsyn till säkerhet, ordning och för att förebygga brott.

Vad gäller förvaltning av bostäder har Fastighetsägarna tagit fram en vägledning för behandling av personuppgifter. Vägledningen kan anses vara god sed på marknaden och följs av Kungsleden vid förvaltning av bostäder.

På vissa av Kungsledens fastigheter finns kamerabevakning. Kungsleden har ett berättigat intresse att ha kameraövervakning med hänsyn till säkerhet, ordning och för att förebygga brott. Kungsleden följer Fastighetsägarnas vägledning för kamerabevakning och sparar normalt sett inspelat material i max fyra veckor.

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till Kungsleden, såsom IT-tjänster eller förvaltningstjänster, eller bolag som tillhandahåller varor/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet, på det sätt och i den omfattning som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som hyresgäst samt i marknadsföringssyfte.

Överföringar till tredje land

Kungsleden strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer Kungsleden vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra hyresgästers personuppgifter.

Lagring och gallring

Hyresgästens personuppgifter sparas så länge hyresförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Information rörande hyresgästens kontaktperson sparas så länge denne är registrerad som kontaktperson. Informationen uppdateras om hyresgästen anmäler annan kontaktperson.

Dina rättigheter som registrerad

När Kungsleden samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

  • Begära ett utdrag över de personuppgifter Kungsleden behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
  • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att Kungsleden inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;
  • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds; och
  • Nyttja rätten till dataportabilitet.

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta Kungsleden på info@kungsleden.se.

Säkerhet

Kungsleden vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Övrigt

Kungsledens webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra social media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt "Social Media-applikationer”). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social media-applikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför tar vi inget ansvar för någon annan användares användning eller missbruk av information som du bidragit med i någon Social media-applikation.