Genom ett gediget arbete av våra medarbetare som aktivt förvaltar, förädlar och utvecklar våra fastigheter, och ser över så att vi har en optimal fastighetsportfölj, skapar vi långsiktiga värden för både aktieägare och kunder.

Affärsmodell

Våra aktivitetsområden fastighetsförvaltning, transaktion & analys och utveckling har ett nära samarbete för att se till så att vi har en fastighetsportfölj av betydande kvalitet i lägen där lokalefterfrågan är hög. Att ha en fungerande samverkan mellan våra aktivitetsområden är viktigt för att uppnå en attraktiv totalavkastning på fastighetsportföljen och därmed ytterst en bra avkastning till våra aktieägare.Kungsledens affärsmodell

Aktivt förvalta

Utifrån en optimal fastighetsportfölj – både i kategori och geo­grafiskt – är grunden i vår verksamhet att aktivt förvalta fastig­heterna. Genom en utökad organisation med duktiga och lokalt förankrade förvaltare och uthyrare ger det oss en möjlighet att vara nära, lyhörda mot och i tät dialog med hyresgästerna. En optimal fastighetsportfölj håller god kvalitet, möter befintliga och potentiella kunders efterfrågan, är förvaltningseffektiv och har en god hyresutveckling och värdeutveckling. En viktig del i detta arbete är vår klusterstrategi

Utveckla och förädla

Viktiga inslag i ett långsiktigt värdeskapande är att förändra fastigheternas användningsområde eller planlösning, utveckla obebyggd mark och byggrätter, samt tillsammans med externa parter såsom kommuner utveckla områden där vi har flera fastigheter.

Expandera och optimera

Gruppen för fastighetsinvesteringar arbetar kontinuerligt med att analysera, optimera och förfina fastighetsportföljen i enlig­het med bolagets strategi. Genom avyttring av icke­strategiska fastigheter och förvärv av strategiska fastigheter i våra priorite­rade områden och kategorier bygger vi en portfölj av hög kvali­tet som bidrar till en långsiktigt attraktiv totalavkastning till våra ägare.

Kungsledens Strategiska områden

Höja kvaliteten och sänka risken

 • Förvärva strategiska fastigheter av hög kvalitet med låg risk inom främst kontorskategorin, men även industri/lager, handel och när det anses lämpligt hotell
 • Koncentrera beståndet till storstadsregioner och tillväxt­områden där tillväxt och efterfrågan är hög – minska närvaron i antal kommuner
 • Avyttra icke­strategiska fastigheter utanför utvalda områden, med hög risk, låg kvalitet eller som är för förvaltnings­ krävande

Vässat erbjudande genom klustrat bestånd

 • Samla fastigheter i utvalda och attraktiva lägen med hög tillgänglighet
 • Skapa ett område som tillför platsen rätt innehåll i form av ett brett serviceutbud, hög tillgänglighet och flexibla lokal­lösningar för att attrahera och behålla hyresgäster
 • Aktivt bidra till utvecklingen av både området och dess profil

Värdeskapande förvaltning

 • Eftersträva långsiktiga och nära relationer till våra hyresgäster – bygga lokal organisation i etablerade kluster
 • Maximera hyresnivån genom omförhandlingar och nyut­hyrningar
 • Ha kreditvärdiga hyresgäster med god intjäningsförmåga
 • Vakanta lokaler ska alltid hålla Kungsledens minimistandard – Kungsledens tio budord

Utveckla fastighetsvärdet

 • Identifiera fastigheter med utvecklingspotential eller outnyttjade mark­ och byggrätter
 • Analysera och anpassa fastigheters användningsområden alternativt konvertera till annat användningsområde
 • Etablera och utveckla kontakter med beslutsfattare

Trygg finansiering med lägre risk

 • Hantera den genomsnittliga upplåningskostnaden genom upptagning av nya lån, refinansiering av gamla lån och omstrukturering av ränteswappar
 • Förlänga upplåningens och räntesäkringens löptid
 • Eftersträva en förbättring av räntetäckningsgraden och lägre belåningsgrad

Öka kännedomen och förtroendet för nya kungsleden

 • Ompositionering ­ från transaktionsdrivet till långsiktig kommersiell fastighetsägare
 • Ompositionering av varumärket till att återspegla ett professionellt, personligt, innovativt och utmanande företag
 • Lyfta fram styrkan i vår bärande idé – kluster
 • Rätta in kommunikationen utifrån kanal och målgrupp

Effektivitet och ”best practice” i allt vi gör

 • Kungsledens Flöden – tolv kärnprocesser för att tydliggöra och stärka organisationens struktur, kultur och processer
 • Paketera processer och mallar som verktyg i det dagliga arbetet
 • Fokus på goda affärer