Om Kungsleden

Affärsmodell och strategi

På Kungsleden skapar vi långsiktiga värden för kunder, medarbetare, samhälle, aktieägare och andra intressenter genom tre samverkande nyckelaktiviteter – aktiv och hållbar förvaltning, värdeskapande utveckling och förädling samt strategiska förvärv och optimering.

Vår långsiktiga målbild är att bli ett av Sveriges mest lönsamma och framgångsrika börsnoterade fastighetsbolag genom att ha marknadens mest nöjda kunder och engagerade medarbetare samt leverera en attraktiv totalavkastning till våra aktieägare.

Aktiv och hållbar förvaltning

Aktiv och hållbar förvaltning samt tät kunddialog är i fokus för Kungsleden som hyresvärd. Vi värderar kundrelationer, lokal närvaro och marknadskännedom mycket högt och anpassar löpande beståndet för att möta trender och kundernas högt ställda krav.

Kungsledens ambition är att bidra till kundernas affär genom att vara lösningsorienterade, lyhörda och tillgängliga samt tillhandahålla attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris – och att alltid leverera det lilla extra. Tack vare ett varierat bestånd med många olika sorters lokaler har vi goda möjligheter att möta kundernas skiftande behov.

Vår förvaltningsorganisation är decentraliserad med tre förvaltningsområden och kontor på elva strategiska platser.

Värdeskapande utveckling och förädling

Kontinuerlig utveckling, förädling, modernisering och kundanpassning av fastigheter är strategiska nyckelaktiviteter inom Kungsleden.

De investeringar vi gör ökar fastigheternas kvalitet och attraktionskraft, förbättrar kassaflöden och ökar därmed beståndets värde. Hållbarhetsaspekter så som levande stadsmiljö, materialval och klimatanpassningar ingår alltid i projekten.

Fastighetsutveckling kan omfatta allt från mindre moderniseringar eller ändringar av planlösningar för en kunds räkning till att ändra en byggnads användningsområde, genomföra stora ombyggnationer, bygga nytt, utveckla obebyggd mark och byggrätter eller driva detaljplaneprocesser. Våra stora projekt planeras med hela det närliggande området i åtanke.

Strategiska förvärv och optimering

Kontinuerlig optimering och expansion av fastighetsbeståndet är en viktig del i vår affärsmodell. Huvudinriktningen är hållbara och attraktiva kontor på utvalda svenska tillväxtorter; med särskilt fokus på de fyra prioriterade tillväxtmarknaderna Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås.

Ambitionen är att ha stora och effektiva förvaltningsenheter och att minst 70 procent ska utgöras av kontor.

Aktiv medverkan på både köp- och säljsidan i transaktionsmarknaden bidrar till en uppdaterad marknadskännedom och insikterna vävs även in i den interna värderingsprocessen. De förvärvsobjekt som kan bli aktuella framöver är i första hand kontor på Kungsledens fyra prioriterade tillväxtmarknader. Därtill följs utvecklingen noga i de växande regionstäder där vi har närvaro redan idag.

Den aktuella affärplanen gäller 2019-2023. Läs gärna mer om den i vår Årsredovisning för 2019.