Pressmeddelande22 april 2021

Kungsleden har hållit årsstämma

Kungsledens årsstämma ägde rum torsdagen den 22 april 2021. Mot bakgrund av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en utdelning till aktieägarna, fram till nästkommande årsstämma, om totalt 2,80 kronor per aktie med utbetalning kvartalsvis om 0,70 kronor per aktie. Avstämningsdagar fastställdes till den 26 april 2021, den 30 juni 2021, den 30 september 2021 och den 30 december 2021 och utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Stämman godkände framlagd ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju ledamöter.

Till styrelseledamöter omvaldes Charlotte Axelsson, Ingalill Berglund, Jonas Bjuggren, Christer Nilsson, Jonas Olavi, Charlotta Wikström och Fredrik Wirdenius. Vidare omvaldes Charlotte Axelsson till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, ska utgå med 220 000 kronor per år (oförändrat) och att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 500 000 kronor per år (oförändrat) samt att årlig ersättning för arbete i av styrelsen inrättade utskott ska utgå till styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, med 40 000 kronor per utskottsuppdrag (oförändrat), med undantag för ordförande i revisionsutskottet där arvode ska utgå med 60 000 kronor (oförändrat). Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Stämman antog valberedningens förslag om att anta en ny valberedningsinstruktion. Namnen på ledamöterna i valberedningen kommer offentliggöras så snart valberedningen bildats, baserat på de röstmässigt största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti.

Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa högst så många stamaktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av stamaktier ska ske på Nasdaq Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna stamaktier. Överlåtelse får ske av samtliga egna stamaktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse av stamaktier kan ske såväl på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandena om återköp och överlåtelse av egna stamaktier, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att styrelsen ska få flexibilitet att löpande kunna fatta beslut om en förändrad kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde under det kommande året. Syftet är vidare att kunna använda återköpta aktier som likvid vid förvärv, eller genomföra eventuella uppskjutna betalningar relaterade till sådana förvärv, eller för att finansiera sådana förvärv eller uppskjutna betalningar.

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier, i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Det totala antalet stamaktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt tio procent av det totala antalet stamaktier i Kungsleden vid tidpunkten för utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att finansiera förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag, eller för att finansiera investeringar i nya eller befintliga fastigheter i situationer då styrelse och ledning ser möjligheter att genomföra fastighetsförvärv för att öka bolagets tillväxt och förbättra resultatet samt kassaflödet och på så sätt tillvarata aktieägarnas intressen.

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att välja Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB kommer att utse den auktoriserade revisorn Jonas Svensson till huvudansvarig revisor.


 

For mer information, vänligen kontakta:

Charlotte Axelsson, Styrelseordförande 070 222 64 88 charlotte.axelsson@kungsleden.se

Malin Axland, Chefsjurist 070 690 65 99 malin.axland@kungsleden.se

Anna Trane, Kommunikationschef 0708 84 74 69 anna.trane@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 mars 2021 ägde vi 208 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 41 814 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se

Presskontakt

Hampus Zethelius

PR & Digital Medieansvarig

Tel: 08-503 052 83
Mejla mig