Pressmeddelande19 november 2020

Styrelsen i Kungsleden beslutar om återköp av egna aktier

Styrelsen för Kungsleden AB (publ) har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 23 april 2020 om återköp av egna aktier. Återköpsprogrammet inleds idag och omfattar upp till 300 Mkr fram till nästa årsstämma.

Syftet med återköpsprogrammet är att optimera bolagets kapitalstruktur och därmed skapa ökat aktieägarvärde. De återköpta aktierna kan komma att användas för att finansiera framtida förvärv av fastigheter. Kungsledens finansiella ställning bedöms även efter de beslutade återköpen av aktier att vara stark och ge handlingsfrihet att fortsätta utveckla verksamheten. Kungsleden äger inga egna aktier sedan tidigare.

Aktierna kommer att förvärvas på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid varje förvärvstillfälle registrerade kursintervallet. Med kursintervallet menas skillnaden mellan högsta köpkurs och lägsta försäljningspris.

I enlighet med bemyndigandet från årsstämman får högst så många aktier återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

For mer information, vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Ylva Sarby Westman, Vice VD och CFO Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Anna Trane, kommunikationschef, Kungsleden | 0708- 84 74 69 | anna.trane@kungsleden.se

Denna information är sådan information som Kungsleden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 november 2020 kl. 07:45.

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 september 2020 ägde vi 211 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 39 872 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se

Presskontakt

Hampus Zethelius

PR & Digital Medieansvarig

Tel: 08-503 052 83
Mejla mig