Pressmeddelanden

Kungsledens styrelse föreslår att utdelningen för 2019 återinförs

Styrelsen i Kungsleden föreslår att Kungsleden återinför utdelning till aktieägarna om 2,60 kr per aktie för verksamhetsåret 2019. Styrelsen har därför beslutat att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma. Kallelse kommer att ske vid senare tillfälle.

Styrelsen beslutade i april 2020 att dra tillbaka förslaget till årsstämman om utdelning för räkenskapsåret 2019. Styrelsen ville avvakta tills konsekvenserna av covid19-pandemin bättre kunde överblickas och om förutsättningarna medgav, kalla till en extra bolagsstämma under hösten 2020.

Pandemin har hittills haft mycket begränsad påverkan på Kungsledens verksamhet, och förvaltningsresultatet för det första halvåret steg med sex procent. Vi ser en återhämtning i marknaden, god efterfrågan i hyres- och transaktionsmarknaden samt väsentligt förbättrade finansieringsförutsättningar i kapitalmarknaden. Styrelsen ser därför inget behov av att avvika från gällande utdelningspolicy och har därför beslutat att återinföra förslaget om utdelning och kalla till en extra bolagsstämma. Styrelsen föreslår stämman att den i samband med bokslutet 2019 föreslagna utdelningen om 2,60 kr/aktie för verksamhetsåret 2019, återinförs. Utdelningen föreslås ske uppdelat på två tillfällen, i oktober 2020 och januari 2021.

”Kungsleden har en stark finansiell ställning med god tillgång till likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter samt en låg andel kortfristiga låneförfall. Under det tredje kvartalet har sammanlagt 1 mdr lånats i kapitalmarknaden vilket ytterligare förbättrat den redan goda likviditetsställningen. Med en bra överblick över de begränsade effekterna av pandemin vill vi därför återigen föreslå våra aktieägare utdelning”, säger Charlotte Axelsson, styrelseordförande i Kungsleden.

Regulatorisk

For mer information, vänligen kontakta:

Charlotte Axelsson, styrelseordförande Kungsleden | 070 – 222 64 88 | charlotte.axelsson@kungsleden.se


Denna information är sådan information som Kungsleden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 september 2020 kl. 12:15

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 juni 2020 ägde vi 210 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 39 387 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se