Pressmeddelanden

Kungsleden offentliggör uppdaterat grundprospekt för Medium Term Note - program

Kungsleden AB (publ.) (”Kungsleden”) har beslutat att utöka ramen på sitt MTN- program för obligationsupplåning från 8 miljarder kronor till 12 miljarder kronor eller motsvarande i euro eller norska kronor och offentliggör idag ett uppdaterat prospekt.

”Kungsleden har sedan MTN-programmet lanserades 2017 framgångsrikt ökat sin upplåning i kapitalmarknaden genom emissioner av icke säkerställda obligationslån. Syftet med att utöka ramen på programmet är att även framgent kunna dra nytta av det goda placerarintresset från kreditinvesterare, inte minst när det gäller gröna obligationer, och att därmed fortsätta diversifiera vår upplåning”, säger Kungsledens VD Biljana Pehrsson.

Grundprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129. Det nya grundprospektet daterat 25 maj 2020 ersätter tidigare grundprospekt daterat 29 maj 2019.

Det uppdaterade grundprospektet kommer hållas tillgängligt via Finansinspektionens webbplats www.fi.se och på Kungsledens webbplats www.kungsleden.se

Regulatorisk

För mer information, vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Ylva Sarby Westman, vice vd och CFO Kungsleden | 08-503 052 27| Ylva.sarby.westman@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2019 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 38 310 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se