Pressmeddelanden

Kungsleden anpassar årsstämma till rådande omständigheter

Av omtanke om aktieägare, styrelseledamöter, medarbetare samt övriga berörda har vi, med anledning av coronavirusets spridning i samhället, beslutat att anpassa vårt arrangemang vid vår årsstämma. Av försiktighetsskäl kommer årsstämman att begränsas i omfattning så långt det går samtidigt som aktieägarnas rättigheter tas i beaktande. Detta innebär följande förändringar.

  • Årsstämman börjar som vanligt kl 14.00, men inpassering sker först kl 13.45. Vi ber vänligen aktieägarna att vänta utomhus till dess inregistreringen öppnar.
  • Vi kommer inte att ha någon garderob utan ytterkläder tas med in i stämmolokalen.
  • Årsstämman hålls som vanligt på Kungsledens huvudkontor, och de närvarande kommer att placeras väl utspridda i stämmolokalen.
  • Antalet närvarande styrelseledamöter, bolagsledning samt icke aktieägare kommer att begränsas.
  • Vd kommer ej att hålla anförande på bolagsstämman, ett videoinspelat anförande kommer istället att läggas upp på bolagets webbplats efter stämman. Övriga anföranden kommer att kortas ned.
  • Ingen förtäring eller dryck serveras.
  • Vi har ingen generell frågestund utan frågorna på stämman kommer att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen.

Aktieägare påminns vänligen om möjligheten att delta på stämman genom att lämna fullmakt till ett ombud. Fullmaktsformulär finns på vår webbplats www.kungsleden.se/arsstamma2020. Vänligen notera att Kungsleden inte har möjlighet att samla in fullmakter och agera ombud. Av hänsyn till samtliga ber vi aktieägare som har sjukdomssymptom, även milda, eller tillhör en riskgrupp, att avstå från att delta personligen och istället delta via ombud.

 

Vi följer utvecklingen löpande och kommer vid behov att uppdatera informationen rörande årsstämman på vår webbplats www.kungsleden.se/arsstamma2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anna Trane, kommunikationschef Kungsleden | 08-503 052 20 | anna.trane@kungsleden.se

Malin Axland, chefsjurist Kungsleden | 08-503 052 50 | malin.axland@kungsleden.se


 

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2019 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 38 310 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se