Pressmeddelande09 september 2020

Kallelse till extra stämma i Kungsleden avseende återinförande av utdelning för 2019

Aktieägarna i Kungsleden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 oktober 2020. Mot bakgrund av Covid-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som önskar att, genom förhandsröstning, delta i bolagsstämman ska

dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB den 2 oktober 2020,

dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 9 oktober 2020 genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan, så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 9 oktober 2020.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta på bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn. För att denna omregistrering, som kan vara tillfällig, ska vara genomförd fredagen den 2 oktober 2020 bör berörda aktieägare underrätta sina förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Kungsledens webbplats, www.kungsleden.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman.Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Kungsledens vägnar) tillhanda senast fredag den 9 oktober 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till Kungsleden AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eu. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller flera justeringspersoner.
  5. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om vinstutdelning samt fastställande av avstämningsdagar.

Beslutsförslag

Punkt 1                Bolagets styrelse har föreslagit att advokat Tone Myhre-Jensen från Advokatfirman Cederquist, eller den som styrelsen utser vid hennes förhinder, utses till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 2             Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrolleras av justeringspersonerna.

Punkt 4               Till personer att justera protokollet föreslås Niklas Johansson, Handelsbanken Fonder, och Peter Lundkvist, Tredje AP-fonden, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som valberedningen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6               Kungsleden offentliggjorde den 14 april 2020 att styrelsen till följd av den pågående pandemin beslutat att återkalla sitt förslag till utdelning om 2,60 kr per aktie. Eftersom Covid-19-pandemin hittills har haft en mycket begränsad påverkan på Bolagets verksamhet, och mot bakgrund av en återhämtning i marknaden, god efterfrågan i hyres- och transaktionsmarknaden samt väsentligt förbättrade finansieringsförutsättningar i kapitalmarknaden, föreslår styrelsen att stämman beslutar om en utdelning om 2,60 kr per aktie fram till nästkommande årsstämma, med utbetalning vid två tillfällen om 1,30 kr per aktie. Som avstämningsdagar för utdelningen föreslår styrelsen den 14 oktober 2020 och den 30 december 2020. För det fall sådan dag inte är en bankdag ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag.

                            Enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2019 uppgick Bolagets egna kapital till 7 916 Mkr, varav fritt eget kapital uppgick till 7 825 Mkr. Hela det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen per den 31 december 2019 om 7 825 Mkr kvarstår.

Övrigt

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid kallelsens utfärdande totalt 218 403 302 stamaktier med en röst vardera, således totalt 218 403 302 röster.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Kungsleden AB (publ), Att: Chanette Claesson-Zsuppán, Box 70414, 107 25 Stockholm eller via e-post till info@kungsleden.se senast den 2 oktober 2020. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på www.kungsleden.se, senast den 7 oktober 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Ytterligare information

Årsredovisningen, inklusive revisionsberättelsen, för 2019, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.kungsleden.se senast den 21 september 2020. Handlingarna sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e‑postadress. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets webbplats, www.kungsleden.se, och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter
 

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i september 2020

Kungsleden AB (publ)

Styrelsen

 

For mer information, vänligen kontakta:

Charlotte Axelsson, ordförande Kungsleden | 070 222 64 88 | charlotte.axelsson@kungsleden.se

Malin Axland, chefsjurist Kungsleden | 070 690 65 99 | malin.axland@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 juni 2020 ägde vi 210 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 39 387 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se

Presskontakt

Hampus Zethelius

PR & Digital Medieansvarig

Tel: 08-503 052 83
Mejla mig