Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2019

Förbättrat driftnetto och stark nettouthyrning

 • Intäkterna för 2019 ökade till 2 423 Mkr (2 385) trots att vi under året har nettosålt fastigheter och därmed tappat 52 Mkr i hyresintäkter netto.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 5,4 procent till 1 185 Mkr (1 124). Ökningen förklaras av högre hyresintäkter och driftnetton i jämförbart bestånd samt ett förbättrat finansnetto.
 • Nettouthyrningen fortsatte att utvecklas positivt och uppgick i det fjärde kvartalet till 37 Mkr (58). För helåret uppgick den till 58 Mkr (86).
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 762 Mkr (1 619) vilket motsvarar 5,1 procent. Värdeökningen förklaras av ökade hyresintäkter samt av sänkta avkastningskrav.
 • Fastighetsvärdet var vid periodens utgång 38 310 Mkr (34 697 Mkr vid årets ingång).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 245 Mkr (2 055), motsvarande 10,28 kronor per aktie (9,41).
 • Aktuellt substansvärde ökade till 89,61 kr per aktie (79,66).
 • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,60 kronor per aktie (2,40) vilket motsvarar en ökning med 8 procent.

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Klustret Stockholm City Väst utökades genom förvärvet av kontorsfastigheten Gladan 4 som köptes för 428 Mkr.
 • Kungsledens första nyproduktion av kontor, projektet Eden by Kungsleden i Hyllie, Malmö, påbörjades. Investeringen uppskattas till 350 Mkr inklusive markförvärv.
 • Satsningen på mångfald gav Kungsleden EPRA Diversity & Inclusion Award 2019.
 • Avtal har tecknats om uthyrning av 7 300 kvadratmeter i framtidsområdet Högsbo i Göteborg, 5 400 kvadratmeter till PDL Group och 1 900 kvadratmeter till Peabskolan.

Vd-kommentar

”2019 blev ett bra år för Kungsleden. Förvaltningsresultatet ökade till 1 185 Mkr, vilket är det högsta resultatet på 10 år. Hyresintäkterna respektive driftnetto i jämförbart bestånd ökade med 5,3 respektive 6,1 procent tack vare nyuthyrningar och omförhandlingar. Vi hade en positiv nettouthyrning såväl under det fjärde kvartalet som för helåret 2019. Nettouthyrningen vid årets slut landade på 58 Mkr.

Nu går vi in i 2020. Våra huvudmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås har en god tillväxt och en fortsatt god efterfrågan på både hyres- och transaktionsmarknaden. Lägg därtill vår klusterstrategi, vårt attraktiva kunderbjudande, en spännande projektpipeline och engagerade medarbetare. Jag ser fram emot 2020 med tillförsikt,” kommenterar Kungsledens vd Biljana Pehrsson.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04| biljana.pehrsson@kungsleden.se

Magnus Jacobson, ekonomi-/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 62 |

magnus.jacobson@kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Denna information är sådan information som Kungsleden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl 07.00 CET.

 

Presentation av bokslutskommunikén

Kungsleden presenterar bokslutet för investerare, kapitalförvaltare, analytiker och media den 12 februari 2020 kl. 08.45.

 

Presentationen är på engelska och sker via telefonkonferens och audiosändning på https://www.kungsleden.se/investerare/kalender/2020/kungsleden-presenterar-bokslutet-2019/

 

Telefonnummer till konferensen:

SE: +46 (0)8 505 58 354

UK: +44 333 300 90 34

US: +1 83 382 30 586

 

Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen tillsammans med presentationen och rapporten finnas tillgänglig på: https://www.kungsleden.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

 


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Vi är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2019 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 38 310 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se.