Pressmeddelanden

Ändrat förslag till utdelning för 2019 med anledning av Covid-19

Styrelsen i Kungsleden har beslutat att dra tillbaka sitt tidigare förslag till årsstämman gällande utdelning. Kungsleden har en stark finansiell ställning med god tillgång till likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter. Men mot bakgrund av Covid19-pandemin och den osäkra ekonomiska utvecklingen i marknaden och vår omvärld, avser styrelsen att avvakta tills konsekvenserna bättre kan överblickas.

Kungsleden har under årets första kvartal haft en begränsad påverkan av Covid-19. Bolaget har en stark finansiell ställning och tillgång till strax över 3 miljarder kronor i kassa och outnyttjad kreditfacilitet.

Som en försiktighetsåtgärd och med respekt för att det i nuläget är svårt att överblicka utvecklingen som Covid-19 medför, föreslår styrelsen årsstämman att inte lämna någon utdelning. Styrelsen avser att avvakta tills konsekvenserna av Covid19-pandemin bättre kan överblickas och om förutsättningarna medger, är ambitionen att kalla till en extra bolagsstämma under hösten 2020. Vid en eventuell extra bolagsstämma lämnas ett förslag om utdelning och storlek på denna.

Styrelsens tidigare förslag till årsstämman var en utdelning, om totalt 2,60 kronor per aktie med utbetalning kvartalsvis om 0,65 kronor per aktie.

Kungsleden följer Covid-19 utvecklingen löpande och värnar om sina medarbetares och kunders hälsa genom att vidta nödvändiga åtgärder för att minska smittspridningen i samhället.

Regulatorisk

För mer information, vänligen kontakta:

Charlotte Axelsson, styrelseordförande Kungsleden | 070-222 64 88 | charlotte.axelsson@kungsleden.se


Denna information är sådan information som Kungsleden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 april 2020 kl. 19:00 CET.

 

Kungsleden

är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2019 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 38 310 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se