Pressmeddelanden

Aktieägare uppmanas delta via ombud på stämman eller poströsta

Med anledning av spridningen av Covid-19 och för Kungsledens aktieägares säkerhet, uppmanar Kungsleden alla aktieägare att inte delta personligen vid årsstämman 2020. Aktieägare ombedes istället att delta via ombud eller att rösta på distans genom poströstning.

Mer information om fullmaktstjänster och poströstning finns tillgängligt på Kungsledens hemsida www.kungsleden.se/arsstamma2020.

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19

Den fortsatta spridningen av Covid-19 är alltjämt svår att bedöma. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande gäller restriktioner mot att hålla allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Kungsleden värnar om våra aktieägares hälsa och kommer att iaktta vid var tid gällande restriktioner och begränsningar. Om antalet personer på plats vid årsstämman riskerar att överstiga de vid tidpunkten för stämman gällande restriktionerna av sammankomster, kan Kungsleden komma att flytta årsstämman till ett senare tillfälle.

Som en försiktighetsåtgärd har Kungsleden även beslutat att vidta särskilda åtgärder vid årsstämman 2020. De särskilda åtgärderna innebär bland annat att:

  • Kungsledens vd, Biljana Pehrsson är inte på plats för sitt anförande utan närvarar per telefon
  • Ett videoinspelat vd-anförande läggs upp på bolagets webbplats efter stämman
  • Styrelsen, ledningen, revisorerna samt valberedningen är inte på plats utan närvarar vid stämman per telefon
  • Ingen förtäring eller dryck serveras

Kungsleden följer effekterna av Covid-19 i Sverige och kan i händelse av uppdaterade instruktioner eller rekommendationer från regeringen eller andra relevanta myndigheter komma att besluta om att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman 2020. Information och uppdateringar avseende de särskilda åtgärderna med anledning av spridningen av coronaviruset finns tillgängligt på Kungsledens hemsida www.kungsleden.se/arsstamma2020.

Vi påminner även om de förändringar som tidigare kommunicerats:

  • Årsstämman börjar kl 14.00. Inpassering sker först kl 13.45. Vi ber vänligen deltagarna att vänta utomhus till dess inregistreringen öppnar
  • Ingen garderob. Ytterkläder tas med in i stämmolokalen
  • Årsstämman hålls på Kungsledens huvudkontor. De närvarande placeras väl utspridda i stämmolokalen
  • Anföranden kortas ned.
  • Ingen generell frågestund. Frågorna koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen

För mer information, vänligen kontakta:

Malin Axland, chefsjurist Kungsleden | 08-503 052 50 | malin.axland@kungsleden.se

Anna Trane, kommunikationschef Kungsleden | 08-503 052 20 | anna.trane@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2019 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 38 310 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se