Pressmeddelanden

Kungsleden förtidslöser 2016/2019 obligationslån med ett initialt nominellt belopp om 600 miljoner kronor

Kungsleden AB (publ.) (”Kungsleden”) emitterade den 16 juni 2016 ett obligationslån med ISIN SE0007525241 (”Obligationslånet”). Kungsleden meddelar härmed oåterkalleligen att Kungsleden kommer att förtidslösa samtliga utestående 2016/2019 Obligationer.

I enlighet med villkoren för 2016/2019 Obligationslånet skickar Kungsleden idag underrättelser till obligationsinnehavarna att Kungsleden förtidsinlöser samtliga utestående 2016/2019 Obligationer. Varje 2016/2019 Obligation kommer att lösas med ett belopp som motsvarar 100,00 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen och obetald ränta.

Betalning sker till alla som den 18 mars 2019 är registrerade som ”Noteholder” i enlighet med Villkoren för Obligationslånet. Inlösendagen är bestämd till den 25 mars 2019.

Detta meddelande om förtidsinlösen är oåterkalleligt.

Stockholm, 2019-03-04

Kungsleden AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 |

biljana.pehrsson@kungsleden.se

Magnus Jacobson, CFO Kungsleden | 08- 503 052 62|

magnus.jacobson@kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-03-04 kl. 09.00

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.