Pressmeddelande26 april 2019

Kungsleden Aktiebolag (publ) har hållit årsstämma

Kungsledens årsstämma ägde rum fredagen den 26 april 2019 klockan 11.00 på Kungsledens huvudkontor i Stockholm.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en utdelning om 2,40 kronor per aktie med utbetalning kvartalsvis om 0,60 kronor per aktie. Avstämningsdagar fastställdes till den 30 april, 28 juni, 30 september och 30 december 2019 och utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag.

I sitt anförande vid stämman redogjorde verkställande direktör Biljana Pehrsson för verksamhetsåret 2018 och för första kvartalet 2019. Det gjordes en videoinspelning av verkställande direktörens anförande, vilken kommer att finnas tillgänglig på Kungsledens webbplats, www.kungsleden.se.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex ledamöter.

Till styrelseledamöter omvaldes Charlotte Axelsson, Ingalill Berglund, Jonas Bjuggren, Ulf Nilsson och Charlotta Wikström. Till ny ledamot valdes Christer Nilsson. Vidare omvaldes Charlotte Axelsson till styrelsens ordförande.

Liselotte Hjorth har avböjt omval.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, ska utgå med 220 000 kronor per år (oförändrat) och att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 500 000 kronor per år (oförändrat) samt att årlig ersättning för arbete i av styrelsen inrättade utskott ska utgå till styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, med 40 000 kronor per utskottsuppdrag (oförändrat), med undantag för ordförande i revisionsutskottet där arvode ska utgå med 60 000 kronor.

Stämman utsåg Charlotte Axelsson, styrelsens ordförande, Göran Larsson, föreslagen av Gösta Welandson med bolag, Jonas Broman, föreslagen av Olle Florén med bolag och Michael Green, föreslagen av Handelsbanken Fonder, till ledamöter i valberedningen.

Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa och överlåta sammanlagt så många aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av aktier kan ske såväl på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få flexibilitet att löpande kunna fatta beslut om en förändrad kapitalstruktur under det kommande året och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Syftet är vidare att kunna använda återköpta aktier som likvid vid förvärv, eller genomföra eventuella uppskjutna betalningar relaterade till sådana förvärv, eller för att finansiera sådana förvärv eller uppskjutna betalningar.

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att välja Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB kommer att utse den auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig till huvudansvarig revisor.

För mer information vänligen kontakta:

Charlotte Axelsson, styrelseordförande | 070-222 64 88 |

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2019 kl.13.00

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig