Pressmeddelanden

Delårsrapport andra kvartalet 2019 – Förvaltningsresultatet upp med 15 procent

  •  Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent till 579 Mkr (505). Ökningen förklaras av högre driftnetton i jämförbart bestånd samt ett förbättrat finansnetto.
  •  Nyuthyrningen uppgick till 93 Mkr (130) och nettouthyrningen för perioden uppgick till 10 Mkr (39).
  •  Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 844 Mkr (989). Värdeökningen förklaras främst av ökade driftnetton samt av något sänkta avkastningskrav.
  •  Fastighetsvärdet var vid periodens utgång 36 131 Mkr (34 697 Mkr vid årets ingång).
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 954 Mkr (1 165), motsvarande 4,37 kronor per aktie (5,33).
  •  Aktuellt substansvärde ökade till 82,79 kr per aktie (74,37).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

  •  Moody’s höjde sin kreditrating av Kungsleden till Investment Grade med stabila utsikter. Uppgraderingen ger ännu bättre förutsättningar till mer fördelaktiga finansieringsvillkor.
  •  Etapp 1 av det pågående projektet i Blästern 14 i Stockholm City Väst avslutades och där invigdes designhotellet Blique by Nobis i slutet av april.
  •  Under andra kvartalet emitterades gröna obligationer med 500 Mkr och vid kvartalets utgång uppgick därmed gröna obligationer till totalt 3,6 miljarder kronor.
  •  I linje med Kungsledens kundlöfte har beslut tagits att etablera en egen driftorganisation för att kunna leverera ännu bättre kundservice.

”God hyresmarknad och hög aktivitet inom uthyrning” 

”Efterfrågan på kontorslokaler har varit fortsatt god, särskilt på våra prioriterade tillväxtmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås – där vi har 87 procent av vårt bestånd.

Uthyrningsaktiviteten har varit hög i kvartalet med ett stort antal nytecknade hyresavtal motsvarande en hyresvolym om 93 Mkr (130) och en nettouthyrning om 10 Mkr (39). Vi har en fortsatt stark pipeline av nyuthyrningar.

Vi omförhandlade 59 avtal till ett värde om 144 Mkr och uppnådde en genomsnittlig hyresökning om 7 procent. Omförhandlingar ihop med nytecknade hyresavtal har lett till att snitthyran i beståndet ökat med 11 procent till 1 394 kr per kvm på ett års tid. Det har också lett till att den ekonomiska vakansgraden exklusive projekt per sista juni sjunkit till 6,6 procent, att jämföra med 7,6 procent för ett år sedan.

Kungsleden passerar milstolpe efter milstolpe och är idag etablerat som en stabil och långsiktig fastighetsägare på den svenska fastighetsmarknaden. Vi ser fortfarande en god efterfrågan på våra marknader, samtidigt som vi är väl rustade för en svagare konjunktur”, kommenterar Kungsledens vd Biljana Pehrsson.

Läs hela vd-kommentaren i delårsrapporten.

Presentation av delårsrapporten

Kungsleden presenterar bokslutet för investerare, kapitalförvaltare, analytiker och media på kapitalmarknadsdag i Båstad den 10 juli 2019 kl. 08.00 samt via telefonkonferens och audiosändning kl 11.00.

Presentationen är på engelska och sker via telefonkonferens och audiosändning på:

www.kungsleden.se/Q2presentation

Telefonnummer till konferensen:
SE: +46 8 505 583 51
UK: +44 333 300 92 67

Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen tillsammans med presentationen finnas tillgänglig på: https://www.kungsleden.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Rapporten finns också tillgänglig på: https://kungsleden.se/investerare/rapporter-och-presentationer/ 

Finansiell kalender 2019

23 oktober 2019 – Delårsrapport Q3 2019

12 februari 2020 – Bokslutskommuniké 2019

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04| biljana.pehrsson@kungsleden.se

Magnus Jacobson, ekonomi-/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 62 |

magnus.jacobson@kungsleden.se


Denna information är sådan information som Kungsleden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juli 2019 kl. 07.00 CET.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare och vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.