Pressmeddelanden

Kungsleden refinansierar banklån och förlänger kapitalbindningen till en lägre upplåningskostnad

Kungsleden AB (publ.) (”Kungsleden”) har refinansierat banklån om 2, 8 miljarder kronor genom att via dotterbolag ingå två bilaterala kreditavtal om sammanlagt 3,3 miljarder kronor.

Det ena kreditavtalet med ett kreditlöfte om 1 924 miljoner kronor har ingåtts med Swedbank och löper på 6 år. Av det totala kreditlöftet avser 250 miljoner en projektlånefacilitet som möjliggör belåning av planerade projektinvesteringar. Det andra kreditavtalet med ett kreditlöfte om 1 406 miljoner kronor har ingåtts med SEB och löper på 5 år. Refinansieringen bidrar till ett positivt kassatillskott som netto uppgår till 283 miljoner kronor efter avdrag för uppläggningsavgifter. Båda krediterna är säkerställda med pant i fastigheter.

I samband med refinansieringen har omstrukturering gjorts av säkerheter vilket innebär att färre fastigheter ställs som pant under de nya krediterna. Detta eftersom belåningsgraden för de fastigheter som ställs som säkerhet höjs jämfört med den befintliga krediten som återbetalats. Värdet av ej pantsatta fastigheter i förhållande till den totala tillgångsmassan ökar därför och uppgår efter refinansieringen till 30 procent.

Genom refinansieringen förlänger Kungsleden den genomsnittliga kapitalbindningen på sin upplåning som beräknas uppgå till 5,1 år vid utgången det andra kvartalet. Samtidigt reduceras den löpande finansieringskostnaden.

”Refinansieringen medför en minskad förfallokoncentration och en förlängning av kapitalbindningen samtidigt som den löpande finansieringskostnaden reduceras. De nya krediterna innebär också friställande av fastigheter vilket gör att vi kommit ytterligare ett steg närmre ambitionen att nå Investment Grade status”, säger Kungsledens VD Biljana Pehrsson.

Stockholm, 2018-06-14
Kungsleden AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 |
biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vice vd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 |
anders.kvist@kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 2018-06-14 kl.13.00

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.