Pressmeddelande26 april 2018

Kungsleden Aktiebolag (publ) har hållit årsstämma

Kungsledens årsstämma ägde rum torsdagen den 26 april 2018 klockan 14.00 på Kungsledens huvudkontor i Stockholm.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en utdelning om 2,20 kronor per aktie med utbetalning kvartalsvis om 0,55 kronor per aktie. Avstämningsdagar fastställdes till den 30 april, 29 juni, 28 september och 28 december 2018 och utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag.

I sitt anförande vid årsstämman redogjorde verkställande direktör Biljana Pehrsson för verksamhetsåret 2017 och för första kvartalet 2018. Det gjordes en videoinspelning av verkställande direktörens anförande, vilken kommer att finnas tillgänglig på Kungsledens webbplats, www.kungsleden.se.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex ledamöter.

Till styrelseledamöter omvaldes Charlotte Axelsson, Ingalill Berglund, Liselotte Hjorth och Charlotta Wikström. Till nya ledamöter valdes Ulf Nilsson och Jonas Bjuggren. Vidare valdes Charlotte Axelsson till styrelsens ordförande.

Göran Larsson, Kia Orback Pettersson och Joachim Gahm har avböjt omval.

Stämman utsåg Charlotte Axelsson, styrelsens ordförande, Göran Larsson, föreslagen av Gösta Welandson med bolag, Eva Gottfridsdotter-Nilsson, föreslagen av Länsförsäkringar Fondförvaltning, och Michael Green, föreslagen av Handelsbanken Fonder, till ledamöter i valberedningen.

Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa och överlåta sammanlagt så många aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier skall ske på Nasdaq Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av aktier kan ske såväl på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få flexibilitet att löpande kunna fatta beslut om en förändrad kapitalstruktur under det kommande året och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Syftet är vidare att kunna använda återköpta aktier som likvid vid förvärv, eller genomföra eventuella uppskjutna betalningar relaterade till sådana förvärv, eller för att finansiera sådana förvärv eller uppskjutna betalningar.

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att välja Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB kommer att utse den auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig till huvudansvarig revisor.

För mer information vänligen kontakta:

Charlotte Axelsson, styrelseordförande| 070-222 64 88 |

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 26/4 2018 kl. 16:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Presskontakt

Hampus Zethelius

PR & Digital Medieansvarig

Tel: 08-503 052 83
Mejla mig