Pressmeddelanden

Kungsleden justerar sitt finansiella mål för belåningsgrad

Kungsledens styrelse har idag beslutat att justera det finansiella målet för nyckeltalet belåningsgrad till ett riktvärde av 50 procent. Belåningsgraden definieras som bolagets räntebärande skulder med avdrag för kassa och bank, i förhållande till fastigheternas bokförda värde.

Kungsleden har under flera år aktivt arbetat för att sänka den finansiella risken i bolaget. Detta har gjorts som en del av genomförandet av bolagets nya strategi som även innebär att fastighetsportföljen skall ha en lägre risknivå än tidigare. Ett viktigt mått på den finansiella risken är nivån på belåningsgraden. Under de senaste två åren har Kungsleden haft ett mål för belåningsgraden uttryckt som ett intervall om 50-60 procent med ett medelvärde genom en konjunkturcykel om 55 procent.

Styrelsen bedömer att det efter den under våren genomförda företrädesemissionen nu är lämpligt att justera målet för belåningsgraden ytterligare för att överensstämma med bolagets önskade riskprofil. Det nya målet innebär att Kungsleden kommer att bedriva sin verksamhet med målsättningen att hålla belåningsgraden runt 50 procent. Temporära fluktuationer kring detta riktvärde kan förekomma men styrelsen anser inte att något större fluktuationsintervall är behövligt.

Vid utgången av första kvartalet 2017 var Kungsledens belåningsgrad 49,2 procent.

Regulatorisk

För ytterligare information vänligen kontakta:

Göran Larsson, styrelseordförande Kungsleden | 070-633 85 90

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vice vd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


Denna information är sådan information som Kungsleden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2017 kl. 13.20 CET.

   

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.