Pressmeddelanden

Kungsleden förlänger lånelöfte till lägre löftesprovision

Kungsleden AB (publ) har via dotterbolag ingått avtal om lånelöfte med en 3 årig löptid från Svenska Handelsbanken (publ). Lånelöftet ersätter ett tidigare ingånget avtal som löper ut i mitten av juni månad.

Lånelöftet har som syfte att utgöra backup för emittering av företagscertifikat och lånen därunder blir fullt säkerställda med pantbrev i fastigheter. Totalt har Kungsleden outnyttjade krediter, inklusive checkräkningskredit om 1 854 Mkr varav 780 Mkr avser backup för aktuell volym av emitterade certifikat. Genomsnittlig löptid på räntebärande lån, inklusive outnyttjade krediter, förlängs från 3,8 år per 31 mars 2017 till 4,2 år efter åtgärden.

"Genom det nya kreditlöftet skapar vi förutsättningar att fortsätta dra nytta av det stora placerarintresset för korta företagskrediter i dagens lågräntemiljö. Samtidigt upprätthåller vi tryggheten i likviditetsförsörjningen genom att certifikaten är fullt uppbackade av detta nya och förlängda kreditlöfte som dessutom innebär en reducering av den löpande kostnaden för outnyttjade krediter", säger Anders Kvist, vice verkställande direktör och ekonomi-/finansdirektör.

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, vice vd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 5/5 2017 kl. 07:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.