Pressmeddelanden

Kungsleden avyttrar fastigheter med bostadsutvecklingspotential i Uppsala och Botkyrka

Kungsleden har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Flogsta 22:3 i Uppsala samt de obebyggda fastigheterna Tumba 7:231 och 7:237 i Botkyrka i två separata transaktioner. Avyttringarna är i linje med Kungsledens strategi att sälja fastigheter med bostadsutvecklingspotential.

Fastigheten Flogsta 22:3 är belägen i stadsdelen Flogsta i Uppsala. I dagsläget finns en byggnad om 2 000 kvm på fastigheten som till största delen är uthyrd till en ICA-butik. Kungsleden har tillsammans med Uppsala kommun identifierat fastigheten som lämplig för framtida bostadsutveckling och byggrättspotentialen bedöms uppgå till omkring 20 000 kvm BTA.

Köparen erlägger en initial köpeskillingen om 42,5 Mkr samt en garanterad tilläggsköpeskilling om 10 Mkr senast sex år efter tillträdet. Ytterligare tilläggsköpeskilling kan bli aktuell beroende på den slutliga detaljplanens utformning. Fastigheten kommer att frånträdas i juli.

Fastigheterna Tumba 7:231 och 7:237 omfattar drygt 18 hektar obebyggd mark och är belägna i Botkyrka kommun. Köpeskillingen uppgår initialt till 20 Mkr. Därutöver tillkommer en eventuell tilläggsköpeskilling vid lagakraftvunnen detaljplan. Fastigheterna frånträddes i maj.

De båda transaktionerna ger upphov till en initial resultateffekt om 13 Mkr. 

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 24/5 2017 kl. 07:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.